Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ul. Królewskiej w Aleksandrowie, gmina Nieporęt.

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta ogłasza przetarg

 • Adres: 05-126 Nieporęt, Pl. Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7670416, 7670442 , fax. 227 670 441
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
  Pl. Wolności 1
  05-126 Nieporęt, woj. mazowieckie
  tel. 022 7670416, 7670442, fax. 227 670 441
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ul. Królewskiej w Aleksandrowie, gmina Nieporęt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją projektową pt. „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV kablowej oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką oświetlenia istniejącego ul. Królewska Aleksandrów gm. Nieporęt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach