Przetargi.pl
Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 65186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3270215, 3284870 , fax. 683 284 871
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Zamenhofa 1
  65186 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3270215, 3284870, fax. 683 284 871
  REGON: 103663200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich. Zamawiający określa następujące fazy - „kamienie milowe”: I – stan surowy zamknięty – do 30.11.2017 r. II – wykonanie obiektu w stopniu umożliwiającym montaż wyposażenia – do 30.06.2018 r. Zamawiający określa termin wykonania całości zamówienia nie później niż do dnia 31.08.2018 r. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku OSiW OHP w Strzelcach Krajeńskich. Zaprojektowano budynek o dwóch kondygnacjach (parter i piętro) z poddaszem nieużytkowym bez podpiwniczenia, kryty dachem stromym. Zaprojektowany budynek składa się z następujących części: - część administracyjno-szkoleniowa, - część gastronomiczna, - część warsztatowa z pomieszczeniami technicznymi (internat z wydzieloną częścią dla gości). Poszczególne części zostały połączone przez komunikację wewnętrzną pionową i poziomą. W przestrzeni poddasza nieużytkowego zlokalizowano centrale nawiewne wyposażone w wymienniki ciepła. Część warsztatowa obejmuje warsztaty: - pracownię gastronomiczną, - warsztat instalatorstwa sanitarnego, - warsztat krawiecki. Zakres inwestycji obejmuje także ukształtowanie otoczenia wokół zaprojektowanego budynku. W ramach inwestycji przewidziana jest rozbiórka istniejących budynków, istniejących chodników, dróg wewnętrznych, ogrodzeń, a także wycinka istniejącej zieleni, kolidującej z zamierzeniem inwestycyjnym. Zamawiający informuje, że w harmonogramie rzeczowo – finansowym należy uwzględnić terminy realizacji poszczególnych prac, dostosowane do możliwości ich finansowania przez Zamawiającego: - nie później niż do 30.11.2017 r. Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na finansowanie wynagrodzenia Wykonawcy środki finansowe do wysokości 3 425 262,92 zł brutto, - reszta należnego Wykonawcy wynagrodzenia zostanie sfinansowana w 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w: 1) załączniku nr 1 do SIWZ, na który składa się następująca dokumentacja: a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zwana dalej „STWiOR”, b) Projekt budowlany, c) Projekt zagospodarowania terenu, d) Projekt uzbrojenia terenu: instalacja wod-kan, c.o., e) Projekt uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa, f) Projekt robót drogowych, g) Projekt małej architektury, h) Projekt architektoniczny z detalami, i) Projekt architektury wnętrz, j) Projekt technologii kuchni, k) Projekt konstrukcji, l) Projekt instalacji sanitarnych: instalacja wod-kan, m) Projekt instalacji sanitarnych: instalacja co i ct, n) Projekt instalacji sanitarnych: instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, o) Projekt instalacji elektrycznych, p) Projekt instalacji teletechnicznych, q) Projekt instalacji teletechnicznych – przyłącze, Uwaga: niniejsze postępowanie nie obejmuje wyposażenia ruchomego (np. meble, wyposażenie ruchome kuchni itp.) 2) istotnych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł. 2. Wadium winno być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy Pzp w terminie składania ofert tj. do 03.03.2017 r. do godziny 1100. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert zostanie odrzucona. 4. Wadium wniesione w pieniądzu powinno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE , Al. WOJSKA POLSKIEGO 25 NR. RACHUNKU: 44 1010 1704 0037 4013 9120 0000 z dopiskiem: WADIUM DO PRZETARGU pn. „Budowa Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich”. 5. Wykonawca wnoszący wadium w postaci pieniądza winien dołączyć dokumenty potwierdzające wpłatę wymaganej kwoty na w/w konto. 6. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty jako osobny dokument nie złączony trwale z ofertą. Przedmiotowy dokument nie stanowi części oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach