Przetargi.pl
Budowa nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Kolejowej i odcinka ul. Usługowej w Dębnie.

GMINA DĘBNO ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DĘBNO
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 210966993
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.debno.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Kolejowej i odcinka ul. Usługowej w Dębnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Budowa ul. Kolejowa:- długość w osiach – 438,54 m, szerokość 5,50 m, chodnik jednostronny szerokości 2,0 m,- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,- nawierzchnia chodnika: kostka typu polbruk – bezfazowa,- kanalizacja deszczowa – dł. ok. 324 mb,- oświetlenie uliczne – dł. ok. 423 mb.2) Budowa ul. Usługowa:- długość w osiach – 220 m, szerokość 5,50-7,50 m, jednostronny chodnik szer. 1,50 m,- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,- nawierzchnia chodnika: kostka typu polbruk – bezfazowa,- wpusty drogowe wraz z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej – szt. 5.3) Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Wykonawca posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):2.1) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł.,2.2) Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości 2.600.000,00 zł.3) Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową tj.:3.1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał osobiście w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia; za takie będą uznane co najmniej dwa zadania polegające na budowie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 4000 m2, z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni co najmniej 1000 m2, kanalizacji deszczowej z przykanalikami długości co najmniej 300 m oraz oświetlenia drogowego na długości co najmniej 400 m, wykonane łącznie na każdym zadaniu.3.2) narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne, jakie muszą być dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia: m.in. koparka o poj. łyżki min. 0,4m3, koparka o poj. łyżki 0,15-0,25m3, ładowarka kołowa, sprzęt do odwadniania i zabezpieczenia wykopów (niezbędna ilość igłofiltrów i szalunków), walec drogowy, rozkładarka mas sprzęt transportowy tj.; samochody samowyładowcze i dostawcze, żuraw samochodowy oraz inne narzędzia umożliwiające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.3.3) potencjał kadrowy: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować brygadami rozkładaczy masy bitumicznej, brukarzy, montażystów i instalatorów branży sanitarnej i elektrycznej oraz osobami do obsługi sprzętu wymienionego w pkt.3.2).3.4) wykształcenie i kwalifikacja zawodowa: osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają m.in. wymagane uprawnienia, przeszkolenie i doświadczenie np. do obsługi maszyn i sprzętu.4.5) osoba skierowana do nadzoru: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.a) Kierownikiem budowy – z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia, w specjalności drogowej,b) Kierownikiem robót - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje oraz sieci kanalizacyjne, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia,c) Kierownikiem robót - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci elektroenergetyczne, w zakresie odpowiednim do zakresu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach