Przetargi.pl
Remont drogi gminnej na odcinku Dzikowo-Dziedzice i Dzikowo-Strąpie

GMINA BARLINEK ogłasza przetarg

 • Adres: 74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 746 24 50
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BARLINEK
  ul. Niepodległości 20
  74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 746 24 50
  REGON: 210967047
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.barlinek.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej na odcinku Dzikowo-Dziedzice i Dzikowo-Strąpie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej selektywnie na wybranych odcinkach drogi, o łącznej długości odcinków przeznaczonych do remontu wynoszących 3800 metrów. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: mechaniczne plantowanie poboczy, mechaniczne korytowanie jezdni, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu wynoszącej 20 cm, wykonanie nawierzchni górnej z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu wynoszącej 10 cm, mechaniczne karczowanie karpin. Zgodnie z art. 103 ustawy PZP w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą następujących załączników:- Przedmiar robót (załącznik nr 8 do SWZ)- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( załącznik nr 9 do SWZ)- Schemat drogi ( załącznik nr 10 do SWZ)- Mapa sytuacyjna drogi (załącznik nr 11 do SWZ) Szczegółowy zakres prac na selektywnie wybranych odcinkach drogi jest określony na schemacie drogi (załącznik nr 10). Podstawą wyceny oferty są wszystkie dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaleca, aby przy dokonaniu wyceny oferty poza Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacją Techniczną Wykonawca wziął pod uwagę przedmiary robót dołączone do niniejszej SWZ. Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. W przypadku wykrycia w specyfikacjach technicznych oraz dokumentacji technicznej (np. braki informacyjne, rozbieżności między ilością robót określoną w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót zarówno na „+” jak i „ – ”), należy założyć pod adresem Zamawiającego prośbę o wyjaśnienie wątpliwości. Pytania należy kierować na podstawie art. 284 ust. 1 PZP.3.2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będą: droga gminna – dz. 63/2, 178 obręb Dzikowo; dz. 9, 44/1 obręb Swadzim; dz. 32, 33, 34, 1/3 obręb Strąpie; dz. 106/5 obręb Dziedzice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299 z późn zm.).11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku nr rachunku 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postepowaniu pn. „Remont drogi na odcinku Dzikowo - Dziedzice i Dzikowo - Strąpie” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.11.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4) zdolności technicznej lub zawodowejwykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 roboty budowlanej (prze 1 robotę budowlaną rozumie się wykonanie robót na podstawie 1 umowy), której przedmiotem był „remont drogi” (w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt 19) Ustawy o drogach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1383) o wartości minimum100 000 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach