Przetargi.pl
Budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie

Gmina Nowa Wieś Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3206868, 3206849 , fax. 523 206 850
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Wielka
  ul. Ogrodowa 2
  86-060 Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3206868, 3206849, fax. 523 206 850
  REGON: 92350671000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowawieswielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Zaspa w Olimpinie o długości 246 m. Zaplanowano budowę jezdni, chodników, zjazdów na posesję oraz odwodnienie ulicy poprzez kanalizację deszczową. Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Projektowana szerokość jezdni 5,50 m, która uwarunkowana jest szerokością istniejącego pasa drogowego i zagospodarowaniem ulic. Przy jezdni zaprojektowano chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o szerokości 1,25 - 2,23 m. Zjazdy na posesję znajdują się w miejscach istniejących zjazdów. Szerokość zjazdów została dostosowana do szerokości istniejących bram. Odwodnienie przedmiotowego terenu przewidziano poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej podłączoną do istniejącej sieci. Woda odprowadzana będzie do projektowanych wpustów ulicznych, a następnie do kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewizyjne. Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur o średnicy 200-300 mm z tworzywa klasy „SN8”, łączonych na wcisk i uszczelkę gumową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach