Przetargi.pl
Remont świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców

Urząd Gminy Ciechocin ogłasza przetarg

 • Adres: 87-408 Ciechocin, Ciechocin
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 683 77 81 , fax. 56 683 77 08
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ciechocin
  Ciechocin 172
  87-408 Ciechocin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 683 77 81, fax. 56 683 77 08
  REGON: 53147600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Miliszewach wraz z instalacją ogrzewania” dz. Nr 238, obręb Miliszewy Gmina Ciechocin. Przedmiotowe przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na pracach remontowych świetlicy wiejskiej w Miliszewach oraz na budowie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy. Budowa ogrzewania obejmuje swoim zakresem projekt budowlany wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, opracowanie nie obejmuje instalacji zewnętrznych, przyłączy oraz instalacji elektrycznych związanych z funkcjonowaniem instalacji sanitarnych. Szacunkowa kubatura całego budynku – 1000m3. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: -Roboty zewnętrzne (elewacja, opaska i schody, dach), -Roboty remontowe wewnętrzne, -Roboty towarzyszące, -Instalowanie rurociągów i armatury, -Roboty izolacyjne, -Montaż grzejników i armatury, -Roboty pomocnicze. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz w części rysunkowej dokumentacji projektowej 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: -organizację i zabezpieczenie terenu budowy, -opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych, -wykonanie niezbędnych badań i prób, -uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: -dokumentacja projektowa, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , -wzór umowy, -przedmiar robót – dokument pomocniczy. 3.6. Załączony do SIWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów nowych i nieużywanych, stanowiących jego własność. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa, oraz powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności: zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach