Przetargi.pl
Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski

Urząd Miejski w Stawiskach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2785050
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Stawiskach
  Plac Wolności 13/15 13/15
  18-520 Stawiski, woj. podlaskie
  tel. 086 2785050
  REGON: 00052883000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i pełne zamontowanie urządzeń mikroinstalacji prosumenckich w ramach projektu Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: - wykonanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie jej z właścicielem budynku, - wykonanie dokumentacji geologicznej na potrzeby instalacji gruntowych pomp ciepła, - zamontowanie oraz uruchomienie mikroinstalacji, - przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, - usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności - wykonanie projektów oraz montaż na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych: 38 szt. zestawów kolektorów słonecznych oraz 6 szt. zestawów pomp ciepła (3 gruntowych, 3 powietrznych). W przypadku pomp gruntowych zamówienie obejmuje pełny zakres robót, w tym odwierty; - wykonanie 3 szt. dokumentacji geologicznej na potrzeby instalacji gruntowych pomp ciepła. 4. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej i uzgodnienia jej z właścicielem gospodarstwa domowego, uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedsięwzięcia i planu BIOZ, zapewnienia obsługi geodezyjnej, powiadomienia zarządców nieruchomości o planowanym terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badań i prób, inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego, potwierdzone protokołem podpisanym przez zarządcę lub właściciela terenu oraz promocji projektu zgodnie z wymogami określonymi w PROW 2007-2013. 6. Warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych jest zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 7. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach do niej nazw materiałów, producentów, znaków towarowych czy też norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia określających wymagany minimalny standard techniczny i jakościowy. Zamawiający - zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp - dopuszcza składanie ofert obejmujących rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt: - przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem, - zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich, - zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji, - rozwiązać kwestię poboru wody i energii elektrycznej, - uporządkować teren po zakończeniu budowy, - ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w umowie, - dokonać wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku: HEXA Bank Spółdzielczy o/Stawiski o nr 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 03 sierpnia 2015 r. do godz. 10:00. 5. W przypadku zwrotu bądź zatrzymania wadium zastosowanie mają przepisy art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach