Przetargi.pl
Budowa hali magazynowej na surowce wtórne w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6823032, 0508 055666 , fax. 085 6822357
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Łowcza 4 4
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 085 6823032, 0508 055666, fax. 085 6822357
  REGON: 05033290900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( 100% własność gminy miejskiej Hajnówka)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali magazynowej na surowce wtórne w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa hali magazynowej na surowce wtórne w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce powierzchnia użytkowa 488,80m2, kubatura 3011,80m3, dach jednospadowy płaski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach; 1)w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. Oddział 1 w Hajnówce nr 64 1020 13320000 1702 0204 8601 zdopiskiem: Wadium Rozbudowa, przebudowa budynku ZZO (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się data uznania konta Zamawiającego), 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (lub poręczenia), gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:odmówił podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw; chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust.4a) ustawy.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wymaga się, aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazywało, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puk-hajnowka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach