Przetargi.pl
Budowa kancelarii Młodów wraz infrastrukturą towarzyszącą

Nadleśnictwo Lubaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 37600 Lubaczów, ul. Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6321972, 6321201 , fax. 166 329 004
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Lubaczów
  ul. Słowackiego 20
  37600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6321972, 6321201, fax. 166 329 004
  REGON: 65001649500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kancelarii Młodów wraz infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robot i rozwiązania materiałowe: 1. Budynek kancelarii: Dane techniczno-użytkowe: Powierzchnia zabudowy 58,60 m2 Powierzchnia użytkowa 45,00 m2 Wysokość pomieszczeń 2,80 m Kubatura : 263,00 m3 Ławy fundamentowe – monolityczne, wylewane z betonu C16/20, zbrojone prętami głównymi, wysokość ław 40cm, na 10 cm. Stopy fundamentowe – zbrojone siatką z prętów. Mury fundamentowe budynku z bloczków betonowych gr. 24cm ocieplone warstwami 10 i 5cm styropianu ekstrudowanego, na zaprawie cementowej, spięte wieńcem fundamentowym W1; Ściany konstrukcyjne – z pustaków betonu komórkowego klasy 500 gr. 24cm, ocieplonych 15cm warstwą styropianu (ściany zewnętrzne), na zaprawie cementowo-wapiennej (alternatywna: zaprawa klejowa), spięte wieńcami W2 na wysokości stropu nad parterem; Wieniec W3 słupy wraz z wieńcem W4 usztywnia ściany poddasza. Wieńce – monolityczne, żelbetowe, poziom występowania poszczególnych wieńców oraz ich przekroje przedstawione na rysunkach konstrukcyjnych, zbrojenie główne, podłużne wieńców. Strop nad parterem drewniany na belkach drewnianych. Nadproża żelbetowe - monolityczne, wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone prętami głównymi. Dach – dwuspadowy, o nachyleniu połaci równym 85 st. wiązary tradycyjne, drewniane w konstrukcji płatwiowej. Więźba wykonana z drewna klasy C24 z gatunków iglastych, elementy więźby zabezpieczone przed montażem przeciwwilgociowo oraz przeciw korozji biologicznej; 1) Izolacje i dylatacje: - ścian i stop fundamentowych: bitumiczna masa uszczelniająca na powierzchniach pionowych i poziomych - w celu szczelnego zabezpieczenia ław oraz ścian fundamentowych przed występującą w podłożu wodą gruntową, - ścian i posadzek w przyziemiu: bitumiczna masa uszczelniająca, - ściany zewnętrzne ocieplone styropianem o grubości 12 cm, - ściany fundamentowe - ocieplone styropianem ekstrudowanym grubości 10 cm i 5 cm 2) Podłogi i posadzki - Na parterze we wszystkich pomieszczeniach terakota. 3) Stolarka okienna i drzwiowa . - drzwi wewnętrzne drewniane, pojedyncze, szklone szkłem bezpiecznym, - drzwi w pomieszczeniach sanitarnych drewniane, płytowe, foliowane, szklone szkłem bezpiecznym, - stolarka okienna drewniana, dwuszybowa, k=1.1 W/m 2 K, 4) Tynki - tynki wewnętrzne gładkie cementowo-wapienne Kat. III + gładzie gipsowe. Listwy narożne do tynków aluminiowe siatkowe, 5) Malowanie i okładziny - farby akrylowe w kolorach pastelowych, uzgodnionych w inwestorem na etapie robot wykończeniowych. Budynek wyposażony w instalacje: - wodociągową - kanalizacyjną - elektryczną ( oświetleniową i gniazd wtykowych) - wentylacyjną grawitacyjną - instalacje gazową Planowany okres zajęcia pasa drogowego pod budowę przyłącza wodociągowego 01-02 czerwiec 2017 r. 2. Plac pieszo-jezdny, dojścia i dojazdy Pow. utwardzenia 100 m2. Długość krawężników 58 m Ręczne wykonanie koryta pod opaskę odwodnieniową w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm. Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie opaski - grubość warstwy po zag. 5 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego fr. 4,0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 3 Ogrodzenie Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 76.600 m2. Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa z materiałów z odzysku 76.600 m2. Ogrodzenia z nowej siatki wysok.150 cm na słupkach stalowych obetonowanych, przedmiar = 150.000 m2 Rozbiórka bramy wjazdowej i bramki, montaż odzyskanych elementów w innym miejscu ogrodzenia. Budowa bramy ogrodzeniowej z furtką z drewna i okuciami ( zawiasy, zamki ), Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu - fundament betonowy cokołu ogrodzenia Słupki ogrodzenia o wym. 40x40x150 cm z kamienia łamanego twardego. Cokoły kamienne (długość 46,3 m) o wymiarach szerokość 30 i wysokość 30 cm ponad terenem z kamienia łupanego na gotowym fundamencie betonowym, obustronnie licowany i spoinowany z wykonaniem czapki betonowej. Wypełnienie miedzy słupkami ogrodzenie z kamienia łamanego twardego z desek drewnianych ogrodzeniowych impregnowanych ciśnieniowo między słupkami ogrodzenia do gotowych uchwytów. 4. Wiata - Powierzchnia zabudowy 15,00m2 - Kubatura: 42,75 m3 - Wysokość w kalenicy 3,52 m - Szerokość: 2,5m - Długość: 6,0 m o konstrukcji drewnianej posadowiona na stopach betonowych o wymiarach 30 x 30 cm posadowionych na głębokości 1,0 m ppt. Słupy przytwierdzone do stóp przy pomocy stalowych podstaw. Posadzka z kostki brukowej, na podsypce piaskowo-cementowej, zakończona obrzeżem betonowym. Dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym na papie podkładowej oraz pełnym deskowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 5000 PLN. 2. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) Pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PEKAO S.A. I Oddz. W Lubaczowie nr: 93 1240 2584 1111 0000 3944 5436; w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); c) gwarancjach bankowych (oryginał); d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj.) (oryginał). Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi:  obejmować cały okres związania ofertą.  obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 3 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP. 4. Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP , co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w podaniu numeru konta. Zamawiający prosi o wpisanie numeru konta w następującym formacie: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach