Przetargi.pl
Remont toalety damskiej i męskiej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach, Gmina Krasiczyn

Starostwo Powiatowe w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37700 Przemyśl, Pl. Dominikański
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6785054 w. 14 , fax. 166 782 760
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu
  Pl. Dominikański 3
  37700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6785054 w. 14, fax. 166 782 760
  REGON: 65090325600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont toalety damskiej i męskiej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach, Gmina Krasiczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont toalety damskiej i męskiej w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach, Gmina Krasiczyn Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio 1) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ 2) Rzut poziomy pomieszczenia sanitarnego w budynku – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Korytnikach załącznik nr 8 do SIWZ – przed remontem 3) Rzut poziomy pomieszczenia sanitarnego w budynku – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Korytnikach załącznik nr 8a do SIWZ – po remoncie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach