Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko

Gmina Janikowo ogłasza przetarg

 • Adres: 88160 Janikowo, ul. Przemysłowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 35 144 11 , fax. 52 35 13 519
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janikowo
  ul. Przemysłowa 6
  88160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 35 144 11, fax. 52 35 13 519
  REGON: 9235076000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludzisko w zakresie: Budowa kanalizacji sanitarnej - DD1 w miejscowości Ludzisko w zakresie : 1.Roboty ziemne 2.Roboty montażowe 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , zakres prac wskazano w przedmiarze robót , dokumentacji technicznej , oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących odpowiednie załączniki do SIWZ. 3. Jeżeli załączona do SIWZ dokumentacja obejmuje szerszy zakres – do wyceny należy przyjmować zakres robót ujęty w przedmiarze robót oraz w dokumentacji dla drogi DD1 w zakresie budowy kanalizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości: 5 000 PLN, słownie: pięćtysięcyzłotych00/100 Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdział IX SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach