Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej 150745C w miejscowości Ludzisko

Gmina Janikowo ogłasza przetarg

 • Adres: 88160 Janikowo, ul. Przemysłowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 35 144 11 , fax. 52 35 13 519
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janikowo
  ul. Przemysłowa 6
  88160 Janikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 35 144 11, fax. 52 35 13 519
  REGON: 9235076000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej 150745C w miejscowości Ludzisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi : Przebudowa drogi gminnej 150745C w miejscowości Ludzisko w zakresie: 1. 1 wykonanie utwardzenia drogi gminnej DD1 1.1.2 Wykonanie nawierzchni bitumicznej. Szerokość dróg przyjęto 5,0m z obustronnymi poboczami z mieszanki niezwiązanej kruszywa o szerokości 0,75m. Nie zaprojektowano chodnika wzdłuż drogi. Planuje się oznakowanie dróg jako znajdujących się w strefie ograniczonej prędkości. 1.1.3 Obramowania dróg: jezdnia – krawężnik betonowy wystający 15x30 cm, Chodniki i dojścia do furtek - obrzeże betonowe 8x30 cm, zjazdy – opornik betonowy 12x25 cm, Zjazdy od strony jezdni – krawężnik betonowy wjazdowy 15x22 cm, Lokalizacja obramowań dróg zgodnie z dokumentacją projektową. 1.1.4 Odwodnienie drogi DD1 zapewniono przez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Odprowadzenie wody przewiduje się do wpustów deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem branży sanitarnej. 1.2. budowa oświetlenia w drodze DD1 jako linia oświetleniowa kablowa. 1.3. budowa kanalizacji deszczowej w drodze DD1 a w tym: 1.3.1 kanałów deszczowych 0.30m – L = 416,00 m, 1.3.2 przykanalików od wpustów deszczowych 0.20m - L = 32,0 m, 1.3.3 studzienek kanalizacyjnych 1.0m – szt. 16, 1.3.4 separatora lamelowego zintegrowanych z osadnikiem DN1500mm – szt. 1 1.3.5 wylotu kanalizacji DN300mm – szt. 1 1.3.6 wpustów ulicznych typowych 0,50m – 12 szt. 1.4. przebudowa istniejących zjazdów – utwardzenie. 1.5. przebudowa dwóch istniejących przyłączy wodociągowych. 2. Kostka kamienna i oporniki kamienne z rozbiórki są własnością Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , zakres prac wskazano w przedmiarze robót , dokumentacji technicznej , oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących odpowiednie załączniki do SIWZ. 4. Jeżeli załączona do SIWZ dokumentacja obejmuje szerszy zakres – do wyceny należy przyjmować zakres robót ujęty w przedmiarze robót oraz w dokumentacji dla drogi DD1. 5. Instytucja finansująca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ; 63,63% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych, Gmina Janikowo w pozostałej wysokości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości: 15 000 PLN, słownie: piętnaścietysięcyzłotych00/100 Wymagania dotyczące wadium zawiera Rozdział IX SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach