Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice”.

Gmina Żnin ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. 700-lecia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 031 301 , fax. 523 031 103
 • Data zamieszczenia: 2021-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żnin
  ul. 700-lecia 39
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 031 301, fax. 523 031 103
  REGON: 92351222000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umznin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożejewice”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace obejmują budowę kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. 96/3, 138/4, 109/3, 97/7, 132/3, 130/3, 34/2, 141/2, 119, 30/2, 88, 142, 111/2, 58, 138/3 obręb Bożejewice dz. nr 134/4, 126, 127/1, 127/2, 125, 124, 123/1, 122, 121/2, 133 obręb Bożejewiczki. Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę: • kanalizacje sanitarną grawitacyjną Ø 200 o łącznej długości 2727 mb, w tym: - kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U Ø 200 SN 12 o długości 1024,0m; - kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U Ø 200 SN 8 o długości 1703,0m; • kolektor tłoczny o łącznej długości 1527 mb, w tym: - kolektor tłoczny z rur HDPE 100-RC Ø110 o długości 453,0m, - kolektor tłoczny z rur HDPE 100 Ø 110 o długości 1074m, • przykanaliki sanitarne o łącznej długości 351,5m – 53 szt., w tym: - przykanaliki z rur PVC-U Ø 160 SN 12 o łącznej długości 128,0m – 16 szt., - przykanaliki z rur PVC-U Ø 200 SN 12 o łącznej długości 21,0 m – 1 szt., - przykanaliki z rur PVC-U Ø 160 SN 8 o łącznej długości 206 m – 36 szt., • studnia rozprężna DN 1200 (SR) – 2 kpl., • studnie kanalizacyjne DN 1000 z betonu C35/45 – 99 kpl., • studnie rewizyjne DN 400 – 3 kpl., • studnie rewizyjne DN 315 – 45 kpl., • korek kanalizacyjny Ø 160 – 5 szt, • tłocznia ścieków wraz z terenem utwardzonym wokół tłoczni, ogrodzeniem betonowym i bramą wjazdową o szer. 4,0m oraz kablem elektrycznym YKY 5x10m² - 1kpl., • tłocznia ścieków przejazdowa – 2 kpl., Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach