Przetargi.pl
"Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 r."

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-844 Bydgoszcz, Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 5822723 , fax. 52 5822777
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  Toruńska 174 A
  85-844 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 5822723, fax. 52 5822777
  REGON: 90476971000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 r."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, polegające na: wykonaniu w 2021 roku na terenie Miasta Bydgoszczy awaryjnych remontów kanalizacji deszczowej oraz robót z nimi związanych (w szczególności odtworzenie uszkodzonej nawierzchni ulicy), w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ: 1)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), 2)kosztorysie ofertowym zawierającym przedmiar robót 3)kosztorysie ofertowym obejmującym roboty budowlane objęte prawem opcji. 4)wzorze umowy, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl Poza podstawowym zakresem zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w pełnym lub w częściowym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach