Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Polna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (056) 66 44 775 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
  ul. Polna 113
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (056) 66 44 775, fax. -
  REGON: 87152543200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiattorunski.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2039C Zębowo - Zębówiec w km 0+000 do 2+050 na dł. 2,050 km W zakres robót wchodzić będzie: W zakres robót wchodzić będzie: - roboty przygotowawcze; - roboty rozbiórkowe; - roboty ziemne; - roboty w zakresie podbudowy; - roboty nawierzchniowe; - roboty wykończeniowe; - wykonanie poboczy; - odmulenie rowów; - wykonanie elementów ulic; - wykonanie zieleni drogowej; - wykonanie oznakowania i ustawienie elementów BRD; Szczegóły prac określa dokumentacja techniczna, w tym Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach