Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica w Justynowie w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych

Gmina Andrespol ogłasza przetarg

 • Adres: 95020 Andrespol, ul. Rokicińska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 132 440 , fax. 422 132 434
 • Data zamieszczenia: 2017-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrespol
  ul. Rokicińska 126
  95020 Andrespol, woj. łódzkie
  tel. 422 132 440, fax. 422 132 434
  REGON: 47205774400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Staszica w Justynowie w ramach zadania: Modernizacja dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych i przyłączem energetycznym w ulicy Staszica w Justynowie: 1) kanał grawitacyjny na odcinku od SD1 do SRD i od OS do PD1. 2) Kanał tłoczny na odcinku od SRD do PD1. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz technologię robót określony został w: a) szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, b) dokumentacji projektowej - załącznik nr 11 do SIWZ, c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 12 do SIWZ, 3.3. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666) oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w Załączniku nr 7 do SIWZ wzoru umowy oraz w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach