Przetargi.pl
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,68 kWp

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-250 Orzysz, Ul. Kajki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 42 37 203 , fax. 87 42 37 203
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Orzyszu
  Ul. Kajki 4
  12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 42 37 203, fax. 87 42 37 203
  REGON: 79014600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zec.orzysz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,68 kWp
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanych paneli 38,76 kWp. 2. Przedmiotowy zakres prac obejmuje: a) Zaprojektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej, która powinna opierać się o elementy nośne hali a nie o dach. Dach pokryty jest blachą trapezową na której ułożony jest styropian i pokryty papą, tym samym nie przystosowaną do obciążeń. Konstrukcja powinna być zaprojektowana na nowo a nie opierać się o założenia przyjęte w dokumentacji. b) instalację paneli fotowoltaicznych na dachu o mocy 39,68 KWp, c) wykonanie niezbędnego okablowania, d) instalacja typów oraz ilości inwerterów dostosowanych do potrzeb instalacji, e) instalację niezbędnego okablowania zgodnie z obowiązującymi normami, f) wykonanie przyłącza; g) instalacja sieci LAN umożliwiająca zdalny podgląd, nadzór i odczyt danych online h) Wykonawca uruchomi, wykona niezbędne testy, pomiary i badania; i) Opracuje dokumentację powykonawczą, j) przygotowanie kompletnego zgłoszenia przyłączenia do sieci zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: Trzy tysiące złotych) do upływu terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III 4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt. III 4 ogłoszenia o zamówieniu. 3.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach