Przetargi.pl
Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim

Gmina Majdan Królewski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8471073, 8471074 , fax. 158 471 890
 • Data zamieszczenia: 2019-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Majdan Królewski
  ul. Rynek
  36-110 Majdan Królewski, woj. podkarpackie
  tel. 15 8471073, 8471074, fax. 158 471 890
  REGON: 83040969500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.majdankrolewski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych : „Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim” na zadaniach: a. Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Kró-lewskim - zakres I „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 b. Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim - zakres II Zakres robót: Na zadaniu: a. Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim - zakres I „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - Male miasteczko ruchu (roboty ziemne podbudowy, nawierzchnie z kostki bitumicznej, jezdnie dla rowerów betonowe z impregnacją, oznaczenia poziome i pionowe) - Plac zabaw „zwierzaki” 6 szt. (krab, ślimak, biedronka, pszczółka, jaszczurka, żaba) oraz konieczne roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia z kolorowej kostki bitumicznej, pasy nasadzenia kwiatów. - Plac fontannowy z montażem dwóch elementów fontanny (roboty ziemne, ławy fundamentowe i ściany betonowe o powierzchni fakturowej w szalunkach gładkich, podbudowy, nawierzchnie z kostki bitumicznej , posadzki betonowe impregnowane, dostawa i montaż elementu fontanny zabawka typu kwiatek i zabawka typu dysze pająk) - Kontener sanitarny (fundament, dostawa i montaż kontenera sanitarnego z instalacjami) - Instalacje elektryczne paneli fotowoltaicznych o mocy 5,3 kW z dostawą i montażem urządzeń łącznie z akumulatorem (baterią) litowo – żelazowo – fosforanowym, pojemności 3600 Wh , zakres napięcia 120- 170 W , żywotność ponad 20 lat, montaż wewnętrzny, stałość cyklu 8000/ b. Budowa i zagospodarowanie publicznego terenu zieleni i rekreacji w Majdanie Królewskim - zakres II - Wiata (fundamenty, konstrukcja stalowa, obudowa , posadzka z kostki brukowej) - Zjazd, droga wewnętrzna i chodniki (rozebranie ogrodzenia , podbudowy, krawężniki, , obrzeża, nawierzchnie z kostki betonowej, posadzka betonowa , humusowanie i obsianie trawą) - Roboty budowlane małej architektury placu fontannowego (roboty ziemne, ławy fundamentowe i ściany betonowe o powierzchni fakturowej w szalunkach gładkich, zbrojenie, izolacje przeciw wilgociowe) - Roboty budowlane malej architektury placu zabaw – zwierzaki (nakładki gumowe na krawężniki, obrzeza ogrodowe plastykowe, humusowanie i obsianie trawą) - Przyłącz wody (roboty ziemne, rurarz, armatura , studzienka wodomierzowa, podłączenie sanitariatu i fontanny) - Przyłącz kanalizacji (roboty ziemne, przewody, podłączenie sanitariatu i fontanny wpustem z syfonem) - Oświetlenie terenu (ułożenie kabli, słupy oświetleniowe z oprawami , instalacja sygnalizacji miasteczka ruch)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112711-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. oferta na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał). b. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełno-mocnik (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). c. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). d. Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie , w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postepowaniu-jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego oraz dokumentów w celu wykazania braku istnienia wobec podmiotów trzecich podstaw wykluczenia. e. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu na załączniku nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał). Uwaga: Niniejsze oświadczenie (pkt 1b) Wykonawca składa po otwarciu ofert w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach