Przetargi.pl
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków

Gmina Widawa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 6721034 , fax. 43 6721152
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Widawa
  ul. Rynek Kościuszki 10
  98-170 Widawa, woj. łódzkie
  tel. 43 6721034, fax. 43 6721152
  REGON: 73093457100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.widawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa i Chociw. 2. W zakresie budowy inwestycja obejmuje budowę i przebudowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 671 mb w tym ok. 330m w miejscowości Widawa i ok. 303 m w miejscowości Chociw), oraz budowę i przebudowę 19 szt. przyłączy wodociągowych o długości ok. 38 mb. (do granicy posesji). 3. Lokalizacja inwestycji – działki nr 428, 786 obręb nr 31Widawa, gm. Widawa, - działki nr 235, 243, 355 obręb 2 Chociw, gm. Widawa. 4. Sieć wodociągowa ma być wykonana z rur i kształtek PVC-U PN 10 DN 110, PEHD 100 przeznaczone do przesyłu wody pitnej z podejściami z żeliwa sferoidalnego pod docelowy montaż hydrantów przeciwpożarowych. 5. Zamawiający wymaga stosowania hydrantów przeciwpożarowych typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem w przypadku złamania. 6. Przyłącza należy wykonać z rur PEHD PE 100 o średnicy 40 mm. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) stanowiącym Załącznik nr 2, 2a do SIWZ. Zadanie nr 2 zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego, zbiornika na wody popłuczne oraz instalacji międzyobiektowych. 2. W zakresie budowy inwestycja obejmuje budowę stalowego zbiornika na wodę czystą pojemności 150 m3, budowę zbiornika na wody popłuczne o pojemności 30 m3 oraz wykonanie instalacji międzyobiektowych. Zagospodarowanie terenu. 3. Lokalizacja inwestycji – Brzyków, działka nr 440, obręb nr 1 Brzyków. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) – dla Zadania 1 zamówienia, 2) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – dla Zadania 2 zamówienia, 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez LBS w Zduńskiej Woli o/ Widawa Nr rachunku 91 927900070000010120000030 z dopiskiem „Wadium, nr referencyjny: RIK.271.1.2020.DK Zadanie pn. ,, Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa i Chociw Zadanie nr .......... zamówienia” lub „Budowa zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków. – Zadanie nr ….. zamówienia”. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału w pokoju nr 20, Urzędu Gminy Widawa, ul. Rynek Kościuszki 10, Widawa, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załączyć do oferty (w jednej kopercie). 8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: 1) jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 2) bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Jeżeli z treści gwarancji (poręczenia) wynika, że gwarancja wygasa z chwilą jej zwrotu przed upływem terminu jej ważności, wymagane jest załączenie oryginału gwarancji. 9. Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały termin związania ofertą. 10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty formą wadium wskazaną w pkt. 3 niniejszego rozdziału zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13 poniżej. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach