Przetargi.pl
„Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” w zakresie wykonania Zadania nr 4 – kampanie promujące ofertę turystyczną Część I - Portal internetowy promujący ofertę turystyczną

Gmina Kutno ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, ul. Witosa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 24 355 70 20 , fax. 243 557 021
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kutno
  ul. Witosa 1
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. 24 355 70 20, fax. 243 557 021
  REGON: 61101574400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminakutno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” w zakresie wykonania Zadania nr 4 – kampanie promujące ofertę turystyczną Część I - Portal internetowy promujący ofertę turystyczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” w zakresie wykonania Zadania nr 4 – kampanie promujące ofertę turystyczną: Część I - Portal internetowy promujący ofertę turystyczną 1.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie portalu internetowego w ramach Zadania nr 4 z projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie: VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie: VI. 2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Przedmiot zamówienia wpływać będzie na poprawę dostępności do poszerzonej oferty turystycznej i poprawę atrakcyjności Gminy Kutno, informująca m.in. o: 1) imprezach turystycznych cyklicznych np. „Odyseja historyczna”, festiwal muzyki ludowej "Złota Leszczyna”, koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, wystawa prac malarskich i rękodzieła 2) seansach filmowych, spektaklach teatralnych, 3) turniejach wiedzy, konkursach np. poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego, konkursu tańca solowego, pokazy taneczne, oraz 4) będzie miał wpływ na rozwój turystyki kulturalnej, rodzinnej i aktywnej Gminy Kutno. Zakres rzeczowy: 5) Strona responsywna (RWD), zbudowana według standardów WCAG 2.0, przyjazna osobom niepełnosprawnym: zachowanie odpowiedniej hierarchii znaczników, stosowanie przejrzystych elementów nawigacyjnych, unikalność identyfikatorów i metadanych, wyróżnienia istotnych elementów, proste czcionki, możliwość przełączania kontrastu strony, regulacja rozmiaru czcionki, poprawny kod HTML oraz CSS. 6) Czytelna strona główna ze strumieniem bieżących informacji, 7) Podział strony na zakładki tematyczne, 8) Możliwość dodawania podstron i łatwej edycji treści z poziomu panelu administracyjnego, 9) Interaktywny kalendarz imprez i wydarzeń, 10) System elektronicznej rezerwacji udziału w imprezach i wydarzeniach turystycznych, 11) Możliwość łatwej rejestracji i logowania użytkowników portalu, a także zamieszczania komentarzy, 12) Integracja witryny z serwisem Facebook, 13) Możliwość audiowizualnej transmisji strumieniowej na stronie, 14) Możliwość zamieszczania materiałów graficznych oraz audiowizualnych. Uwaga: a) Strona portalu internetowego zostanie wdrożona i uruchomiona na serwerze i domenie wskazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. b) Portal internetowy nie może zostać wykonany na gotowych szablonach np. typu Wordpress, Drupal, itp. - nie dotyczy systemu CMS c) Uszczegółowienie w zakresie możliwości audiowizualnej transmisji strumieniowej na stronie: przewidywana liczba odbiorców: do 1000 Minimalna rozdzielczość transmitowanych materiałów: minimum 360p: 640 x 360 Planowany sposób transmisji: transmisja na żywo tylko z kamery, natomiast powinna być możliwość dodawania materiału wideo z pliku. d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. e) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 12 miesięcy gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 6.500,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 4. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: Gmina Kutno 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, Nr 27 9021 0008 0010 6021 2000 0005, z dopiskiem na przelewie: wadium – Zadanie nr 4 Portal internetowy (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kopii przelewu). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu do oferty należy załączyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał wykonawca składa wraz z ofertą w tej samej kopercie, ale (jako oddzielny nie spięty z ofertą) pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania oferty. 8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: • nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/ gwarancji (Zamawiającego: Gmina Kutno), poręczyciela/gwaranta oraz adresy ich siedzib, • określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, • kwotę wadium, • terminem ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, • zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłaty kwoty wadium nieodwołalne, bezwarunkowe na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 9. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 i 16. 11. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 13 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach