Przetargi.pl
USŁUGI SPEDYCJI DREWNA W 2020 ROKU

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-073 Łódź, ul. Legionów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 322 647 , fax. 426 325 841
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi
  ul. Legionów 113
  91-073 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 322 647, fax. 426 325 841
  REGON: 47074268300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI SPEDYCJI DREWNA W 2020 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu drewna z obejmujące usługi wywozu mas surowca drzewnego z terenów wskazanych nadleśnictw i dostarczenie do IPI Kwidzyn poprzez spedycje transportem kolejowym. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmujący sumaryczne ilości surowca drzewnego do wywozu określono w opisie dla poszczególnych części. Szczegółowy opis prac: Usługa dotyczy wywozu drewna o symbolu S2A gatunków: BRZ. Usługa obejmuje załadunek drewna w lesie, przewóz i rozładunek do wagonu oraz spedycje transportem kolejowym. Zakres zamówienia – całkowita ilość drewna do wywozu 10301 m3/ surowca stosowego (S2A). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawarto w SIWZ oraz w projekcie umowy. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 12 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Z formularzem ofertowym (oryginał) sporządzonym wg. załącznika nr 1 SIWZ należy złożyć: 1) dokumenty wymienione w pkt. III.3) ogłoszenia, kosztorys ofertowy, oraz jeśli dotyczy zobowiązanie dot. polegania na zasobach podmiotu trzeciego; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 3) w przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy). Wykonawcy działający wspólnie powinni wyznaczyć lidera, z którym będzie prowadzona korespondencja dotycząca postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach