Przetargi.pl
Konserwacja i serwis instalacji i urządzeń centralnego sterowania KNX/EIB wraz z aplikacją integrującą w Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 94-303 Łódź, Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48426327579, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
  Konstantynowska 8/10
  94-303 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48426327579, , fax. -
  REGON: 10146567200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i serwis instalacji i urządzeń centralnego sterowania KNX/EIB wraz z aplikacją integrującą w Palmiarni Ogrodu Botanicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i serwis urządzeń centralnego sterowania. 3.1.1 Przegląd dwa razy w roku (dokładny termin będzie uzgodniony z Zamawiającym) 3.1.1.1 Sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów w instalacji KNX/EIB pomiędzy aplikacją sterującą Labwiew 6 i programem wizualizacyjnym B-CON 2001 przez połączenie szeregowe RS232, linie systemową do szaf sterowniczych TS, aktorów ABB JA/S 4.6.5, ET/S 6.24.5, AA/S 2.1, 6821.29, AT/S 6.6.1, 5WG1 N260, AE/S 4.1, AT/S 8.16.5, 3.1.1.2 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS61: moduł stacji pogodowej, poczwórne wejście analogowe, sześciokrotne wejście binarne 2x, sześciokrotne wyjście binarne 2x, moduł logiczny 2x, 3.1.1.3 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS62: sześciokrotne wejście binarne 6x, poczwórne wejście analogowe 7x, poczwórne wyjście przyłączne 4x, sześciokrotne wyjście binarne, czterokrotne wejście binarne, 3.1.1.4 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS63: poczwórne wejście analogowe 2x, sześciokrotne wejście binarne 4x, sześciokrotne wyjście binarne 2x, ośmiokrotne wyjście binarne, 3.1.1.5 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS45: sześciokrotne wejście binarne 11x, poczwórne wyjście przełączne 15x, poczwórne wejście analogowe, 3.1.1.6 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS02m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.7 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS03m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.8 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS04m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.9 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS05m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, podwójne wyjście analogowe, 3.1.1.10 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS06m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, poczwórne wejście analogowe 3.1.1.11 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS07m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.12 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS08m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.13 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS09m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.14 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS10m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.15 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS11m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne 2x, 3.1.1.16 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS12m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.17 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS13m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.18 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS14m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.19 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS15m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.20 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS16m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne 2x, 3.1.1.21 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS21m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.22 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS22m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne 2x, 3.1.1.23 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS23m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.24 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS24m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne 2x, poczwórne wejście analogowe 3.1.1.25 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS25m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, poczwórne wejście analogowe, 3.1.1.26 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS26m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne 2x, 3.1.1.27 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS27m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, 3.1.1.28 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS01m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne, podwójne wyjście analogowe, 3.1.1.29 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS28m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne 2x, podwójne wyjście analogowe, 3.1.1.30 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS29m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne 2x, 3.1.1.31 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS30m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne 2x, poczwórne wejście analogowe, 3.1.1.32 sprawdzenie poprawności przesyłania/odbioru sygnałów TS31m: sześciokrotne wejście binarne, poczwórne wyjście przyłączne 2x. 3.1.2 Czynności zapewniające ciągłość pracy i sterowania instalacją KNX/EIB. 3.1.3 Szczegółowy zakres zamówienia określony został we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 3.2 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji w zależności od możliwości finansowych i potrzeb Zamawiającego, polegającego na świadczeniu usług napraw instalacji i urządzeń centralnego sterowania KNX/EIB wraz z aplikacją integrującą w Palmiarni Ogrodu Botanicznego. 3.2.1 Szczegółowy zakres zamówienia w ramach prawa opcji określony został we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 3.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług w zakresie konserwacji, serwisu, naprawy instalacji i urządzeń centralnego sterowania KNX/EIB wraz z aplikacją integrującą w Palmiarni Ogrodu Botanicznego o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.4 Zamawiający uwzględnił w przedmiocie zamówienia koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia związane z jego wytworzeniem, transportowaniem, użytkowaniem i przechowywaniem oraz utylizacją zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi tj. zobowiązując Wykonawców by koszty te były uwzględnione w cenie oferty (koszt nabycia, transportu). Zamawiający określił istotne standardy jakościowe usług i materiałów w załączniku nr 1 do umowy. 3.5 Miejsce realizacji usługi: Palmiarnia Ogrodu Botanicznego, zlokalizowana przy al. J. Piłsudskiego 61 w Łodzi. 3.6 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia. 3.7 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.9 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.10 Kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 31600000-2 – Sprzęt i aparatura elektryczna 31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 48510000-6 – Pakiety oprogramowania komunikacyjnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.2 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ; 8.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ; 8.2.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ; 8.2.4 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 8.2.4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.2.4.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.4.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.2.4.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8.3 Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym o którym mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ. 8.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.2.1. i 8.2.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 8.5 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html - podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w tym postępowaniu. Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. 8.5.1 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.5.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 8.6 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wyłącznie w oparciu o oświadczenie wstępne wykonawcy złożone wraz z ofertą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 8.7 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych szczególnych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach