Przetargi.pl
„Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin” -zakup i dostawa materiałów szybkozużywalnych, pomocy dydaktycznych, pomocy do indywidualizacji zajęć oraz sprzętu ICT/ AGD

Gmina Burzenin ogłasza przetarg

 • Adres: 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 214 095 , fax. 428 214 095
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Burzenin
  ul. Sieradzka 1
  98-260 Burzenin, woj. łódzkie
  tel. 438 214 095, fax. 428 214 095
  REGON: 53816500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugburzenin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompetentni uczniowie w Gminie Burzenin” -zakup i dostawa materiałów szybkozużywalnych, pomocy dydaktycznych, pomocy do indywidualizacji zajęć oraz sprzętu ICT/ AGD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów szybko zużywalnych, pomocy dydaktycznych, pomocy do indywidualizacji, zajęć oraz sprzętu ICT/ AGD do szkół prowadzonych przez Gminę Burzenin. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: I część zamówienia: zakup i dostawa materiałów szybkozużywalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części I został określony w załączniku numer 7.1 do niniejszej SIWZ. II część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części II znajduje się w zał. numer 7.2 do niniejszej SIWZ. III część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy pomocy do indywidualizacji, zajęć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części III znajduje się w zał. numer 7.3 do niniejszej SIWZ. IV część zamówienia: Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy sprzętu ICT/AGD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części IV znajduje się w zał. numer 7.4 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do wszystkich części postępowania jest zobowiązany wnieś wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100 gr), natomiast przystępujący do Części postępowania – zobowiązany jest wnieś wadium w wysokości odpowiednio: Część I zamówienia: 500,00zł brutto (słownie: pięćset złotych). Część II zamówienia: 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych). Część III zamówienia: 1 000,00zł brutto (słownie tysiąc złotych). Część IV zamówienia: 2500,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach