Przetargi.pl
Remont elewacji od strony podwórza posesji budynku mieszkalnego przy ul. Plac Czarnieckiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3-go Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 323 770 , fax. 447 323 771
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Al. 3-go Maja 31
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 447 323 770, fax. 447 323 771
  REGON: 59063814500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tbs-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji od strony podwórza posesji budynku mieszkalnego przy ul. Plac Czarnieckiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont elewacji od strony podwórza posesji budynku mieszkalnego przy ul. Plac Czarnieckiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: przemurowaniu ubytków i pęknięć ścian, naprawie uszkodzonych w murze cegieł, uzupełnieniu brakujących fragmentów gzymsu, wymianie obróbek blacharskich i orynnowania, wymianie stolarki okiennej (PCV) i drzwiowej (drewniane), zbiciu odspojonych tynków i ponownym ich wykonaniu, malowaniu elewacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 8.000,00zł. (słownie: osiem tysięcy złotych). Szczegółowy sposób wniesienia wadium zawiera Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami dot. umowy, procedury przetargowej, SIWZ, wielkości przedsiębiorstwa, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, doświadczenia kierownika budowy, okresu gwarancji, ewentualnego skrócenia wykonania zamówienia, terminu związania ofertą, tajemnicy przedsiębiorstwa; warunków płatności; podwykonawstwa; wniesienia i zwrotu wadium; RODO. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zestawienie poszczególnych składników do kosztorysowania tj. stawkę robocizny oraz wielkości narzutów; 3. Zbiorcze zestawienie składników ceny ofertowej; 4. Ewentualne pełnomocnictwo; 5 Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach