Przetargi.pl
Przebudowa ul. Reymonta w Radomsku

Miasto Radomsko ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 854 571 , fax. 044 6854513, 6854521
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Radomsko
  ul. Tysiąclecia 5
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 446 854 571, fax. 044 6854513, 6854521
  REGON: 59064823800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Reymonta w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Reymonta w Radomsku”. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie określonym przedmiarem robót oraz zgodnie z projektami budowlanymi wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanymi przez: ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90‑527 Łódź, rysunkiem fundamentu pod Ławeczkę Reymonta, rysunkiem układu nawierzchni chodnika oraz zasadami wiedzy technicznej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Reymonta w Radomsku na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego zgodnie z projektami budowlanymi wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, rysunkiem fundamentu pod Ławeczkę Reymonta, rysunkiem układu nawierzchni chodnika, w zakresie określonym przedmiarem robót i obejmującym w szczególności: 1) Budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od studni S1 do studni S12. 2) Przebudowę ul. Reymonta na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego w zakresie wykonania nowych nawierzchni jezdni, chodników, parkingów i zatoki autobusowej. 3) Budowę oświetlenia zewnętrznego na przebudowywanym odcinku drogi. 4) Budowę monitoringu zewnętrznego na przebudowywanym odcinku drogi. 5) Dostawę i montaż obiektów małej architektury. 6) Wykonanie stałej organizacji ruchu. 7) Wykonanie robót dotyczących zieleni. 8) Wykonanie robót dotyczących usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą. 9) Wykonanie pozostałych robót zawartych w przedmiarze robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) projekt umowy - stanowiący dodatek nr 8 do SIWZ, 2) Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ, 3) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – kanalizacja deszczowa - stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, 4) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – etap I - stanowiący dodatek nr 11 do SIWZ, 5) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – przebudowa wlotu z ulicy Pl. 3-go Maja na skrzyżowaniu z DK nr 42 w m. Radomsko - stanowiący dodatek nr 12 do SIWZ, 6) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – projekt przebudowy przyłącza gazu - stanowiący dodatek nr 13 do SIWZ, 7) Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ul. Reymonta na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Narutowicza w Radomsku bez skrzyżowania z ul. Narutowicza – oświetlenie i monitoring - stanowiący dodatek nr 14 do SIWZ, 8) Projekt stałej organizacji ruchu (ul. Reymonta) - stanowiący dodatek nr 15 do SIWZ, 9) Projekt stałej organizacji ruchu (wlot z ulicy Pl. 3-go Maja na skrzyżowaniu z DK nr 42 - ul. Narutowicza) - stanowiący dodatek nr 16 do SIWZ, 10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 17 do SIWZ, 11) Rysunek fundamentu pod Ławeczkę Reymonta - stanowiący dodatek nr 18 do SIWZ, 12) Rysunek układu nawierzchni chodnika - stanowiący dodatek nr 19 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z zm.). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy: czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, kierowników robót, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 8 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5. Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, szczegóły w pkt II.7) niniejszego ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Getin Noble Bank S.A. Nr rachunku: 54 1560 0013 2039 6334 0000 0014 z dopiskiem: Wadium – Przebudowa ul. Reymonta w Radomsku Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt IV.1.2) ppkt 3 lit. b-e ogłoszenia wówczas Wykonawca złoży oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska (punkt podawczy - parter) (przed upływem terminu określonego w pkt 16.1 SIWZ) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania ofertą. W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu związania ofertą w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Przebudowa ul. Reymonta w Radomsku ” 6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert w formie pisemnej oświadczenie, że : a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w którym Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. b) Podmiot(y) na którego(ych) zasoby powołuje się Wykonawca / Podwykonawca(cy) nie podlega(ją) wykluczeniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: a) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) dokument lub dokumenty, które określają w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje określone w lit. b mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu. 3) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 4) uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 17.3 SIWZ, 5) oświadczenie Wykonawcy w formularzu ofertowym czy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 SIWZ, 6) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, zgodnie z pkt 14.3 lit. c SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach