Przetargi.pl
Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 355 900 , fax. 618 301 191
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Czechosłowacka 27
  61-459 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 355 900, fax. 618 301 191
  REGON: 17343300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sapsp.edu.pl/wszczete.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi instalacyjnej obejmującej swym zakresem montaż infrastruktury sieciowej i wyposażenie serwerowni w budynkach A i F Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej systemów IT”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w niżej wymienionych załącznikach: a) Załącznik nr 1 do SIWZ – wytyczne dotyczące realizacji inwestycji wraz z określeniem parametrów minimalnych; b) Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący dokumentację pomocniczą; c) Załącznik nr 3 do SIWZ – tabela zgodności materiałów i urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314300-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia wymaganego poziomu zdolności
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Do oferty należy załączyć: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt III.3) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, 2) formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ, 3) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca, wymagane zgodnie z zapisami SIWZ, 4) tabela zgodności materiałów i urządzeń – wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, 5) aktualne dokumenty (charakterystyka wyrobu, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty) oferowanych komponentów torów kablowych okablowania teleinformatycznego tras kablowych, uszczelnień ppoż – stosownie do wymogów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, 6) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów – dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował tymi zasobami, np. zobowiązanie, 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 8) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach