Przetargi.pl
Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku biurowca oraz budynku socjalno - warsztatowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-310 Lwówek, ul. Powstańców Wlkp.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 414 514 , fax. 614 414 087
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o.
  ul. Powstańców Wlkp. 40
  64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie
  tel. 614 414 514, fax. 614 414 087
  REGON: 30164355800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lwowek.wodkan.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji i pokrycia dachowego budynku biurowca oraz budynku socjalno - warsztatowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont budynku socjalno – warsztatowego oraz budynku biurowca: wymiana parapetów, rozbiórka pokrycia z papy, pokrycie dachu papą, montaż parapetów, montaż rynien w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5 000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt 5.1 ppkt 1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach