Przetargi.pl
Budowa I etapu oświetlenia ulicy Sołeckiej oraz dokończenie ulicy Muzycznej w Skierdach

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 152
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7677322 , fax. 022 7677324
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Modlińska 152 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 022 7677322, fax. 022 7677324
  REGON: 00053630900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.jablonna.ibip.pl/public/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa I etapu oświetlenia ulicy Sołeckiej oraz dokończenie ulicy Muzycznej w Skierdach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa oświetlenia ulic w Skierdach: 1) ul. Sołeckiej - I etap, 2) ul. Muzycznej - dokończenie. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulic w Skierdach w tym: 1) Budowa I etapu oświetlenia ul. Sołeckiej, obejmującego wykonanie oświetlenia na odcinku od istniejącej lampy L7 do lampy L 19, zgodnie z projektem budowlanym oświetlenia ul. Sołeckiej dz. nr 2 w Skierdach i dz. nr 34, 171 w Trzcianach (załącznik do Decyzji pozwolenia na budowę nr 653/13 z dn.14.06.2013r. Starosty Legionowskiego), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót i Przedmiarze robót. Przedmiotowe oświetlenie musi nawiązywać do wcześniej zrealizowanego oświetlenia na odcinku od ul. Granitowej do lampy L7 zarówno pod względem estetycznym jak i materiałowym. Zakres robót obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, wykopy pod kable i fundamenty słupów, ułożenie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie, ułożenie kabli YAKXS 4x25mm2 w rurach i słupach, montaż i stawianie słupów stalowych - S95 - 12szt. zaczynając do lampy L8. ułożenie bednarki, montaż wysięgników W1,0m na słupach stalowych - 12szt., montaż opraw AMBAR-2 HPS 100W ( lub równoważnych ) - 12szt., podłączenie przewodów, uruchomienie oświetlenia i przekazanie do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2) Dokończenie budowy oświetlenia ul. Muzycznej obejmujące wykonanie oświetlenia na odcinku od lampy L1 do istniejącej lampy L 4. Zakres robót obejmuje: zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, wykopy pod kable i fundamenty słupów, ułożenie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie, ułożenie kabli YAKXS 4x25mm2 w rurach i słupach, montaż i stawianie słupów stalowych - S80 - 3szt. (L1, L2, L3) ułożenie bednarki, montaż wysięgników na słupach stalowych - 3szt., montaż opraw AMBAR-2 70W - 3szt., podłączenie przewodów, uruchomienie oświetlenia i przekazanie do eksploatacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Zamawiający przewiduje zastosowanie materiałów równoważnych jednak budowane oświetlenie musi koniecznie stanowić kontynuację już istniejącego oświetlenia zarówno pod względem estetycznym jak i materiałowym, a Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obiekt należy wyznaczyć na gruncie przez uprawnionego geodetę. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem zaleceń Starostwa Powiatowego w Legionowie zawartych w Opinii nr ZUD oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych przygotowaną przez projektanta oświetlenia. Przed zakończeniem robót należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, zaś obiekty lub elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu, wymagające wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, zgodnie z art.43 ust.3 ustawy - Prawo budowlane, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z terenem realizacji prac i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jablonna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach