Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8103006 , fax. 022 8104688
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie
  ul. Mińska 25 25
  03-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8103006, fax. 022 8104688
  REGON: 01251326200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie wraz z dostawą do jednostek Zamawiającego położonych na terenie województwa mazowieckiego, tj.: a) Placówki Terenowej w Sochaczewie ul. H. Sawickiej 1a, b) Placówki Terenowej w Makowie Mazowieckim, ul Gen. Puławskiego 25, c) Placówki Terenowej w Myszyńcu, ul. Nadrzeczna 1, d) Placówki Terenowej w Przasnyszu, ul. Kilińskiego 19, e) Placówki Terenowej w Węgrowie, ul. Wieniawskiego 4, f) Placówki Terenowej w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 17a, g) Placówki Terenowej w Gostyninie, ul. Przemysłowa 11, h) Placówki Terenowej w Sierpcu, Pl. Kardynała Wyszyńskiego 4, i) Placówki Terenowej w Lipsku, ul. Czachowskiego 61, j) Placówki Terenowej w Przysusze, ul. Radomska 21. 2.Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego w szacunku obejmującym okres od dnia zawarcia umowy do 30.04.2015r. w łącznej ilości 59.500 litrów. Łączna ilość oleju jest ilością szacunkową i może ulec zmianie ze względu na aktualne potrzeby Zamawiającego, uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w okresie obowiązywania umowy. 3.Dostawa i sprzedaż żądanej ilości oleju opałowego (min 500 litrów) nastąpi po zgłoszeniu w formie pisemnej lub telefonicznej, przy czym zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone faksem przez Zamawiającego - termin dostawy nie później niż 3 dni od zgłoszenia telefonicznego. 4.Rozliczanie nastąpi na podstawie faktur VAT wraz z załączonym dowodem dostarczenia paliwa do odpowiedniej placówki terenowej KRUS potwierdzonym przez Kierownika tejże placówki terenowej lub osobę przez niego upoważnioną. 5.Olej opałowy winien spełniać wymagania j.n., które odpowiadają normie PN-C-96024:2001: a) gęstość w temperaturze 150 C - max 860 kg/m3 b) wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg c) temperatura zapłonu - min 560 C d) lepkość kinematyczna w temperaturze 200 C - max 6,00 mm2 /s e) temperatura płynięcia - max - 200 C f) zawartość siarki - max 0,1% ( m/m) g) zawartość wody - max 200 mg/kg 6.Wykonawca musi zapewnić dostawę oleju opałowego objętego przedmiotem zamówienia, zgodnego z wymaganiami normy PN-C-96024:2001 dla gatunku L oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe /Dz. U. Nr 4, poz. 30/. 7.Wykonawca musi zaoferować termin płatności wynoszący min 7 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 8.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krus.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach