Przetargi.pl
zakup i sukcesywna dostawa zastawek aortalnych i mitralnych oraz oksygenatorów do procedury ECMO

Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6021809 , fax. 22 845 64 57
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
  ul. Wołoska 137 137
  02-507 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6021809, fax. 22 845 64 57
  REGON: 00647265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cskmswia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i sukcesywna dostawa zastawek aortalnych i mitralnych oraz oksygenatorów do procedury ECMO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  319000; 67500
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331822207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.cskmswia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach