Przetargi.pl
Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie – etap II

Gmina Skołyszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-242 Skołyszyn, Skołyszyn
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skołyszyn
  Skołyszyn 12
  38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
  REGON: 37044038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kontynuację przebudowy części istniejącego budynku dawnej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Skołyszynie ze zmianą sposobu jej użytkowania na cel Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – na działkach nr. ew. 755/8 i 702/3, oraz 754, 707/6, 704 w Skołyszynie gm. Skołyszyn. Zadanie obejmuje wykonanie m.in. następujących robót: • Roboty budowlane wewnątrz budynku (hala magazynowa):  Wykonanie tynku ściany północnej (od części socjalnej) – ok. 36 m2;  Uzupełnienie tynków i ubytków na pozostałej części hali;  Malowanie ścian hali (ok. 286 m2);  Uzupełnienie ubytków i malowanie konstrukcji betonowej dachu hali;  Oczyszczenie i malowanie konstrukcji (dźwigarów stalowych) dachu hali;  Rozbiórka posadzki betonowej;  Wykonanie (wymiana) odwodnienia posadzki hali z wymianą kratek ściekowych;  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod nową posadzkę o grubości 20 cm;  Wykonanie nowej posadzki betonowej zbrojonej o grubości 20 cm (ok. 50 m3);  Wymiana bramy stalowej do hali na nową stalową (ok. 11,4 m2). • Roboty budowlane na zewnątrz budynku:  Podłączenie odwodnienia posadzki do istniejącej kanalizacji sanitarnej;  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na pozostałej części placu manewrowego obok budynku: korytowanie podłoża na głębokość do 52 cm, zagęszczenie podłoża, podbudowa z kruszyw łamanych o łącznej gr. 44 cm, krawężniki betonowe (85 m), kostka brukowa gr. 8 cm (1745 m2), malowanie miejsc postojowych;  Regulacja istniejących studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej – 10 szt.;  Wykonanie elewacji budynku (hala magazynowa) z tynku silikonowego wraz z dociepleniem ścian płytami styropianowymi gr. 5 cm (221,8 m2).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych, gr. 00/100). 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone pisemnie w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub jeżeli dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. W treści przelewu należy podać nazwę zadania zabezpieczonego wadium (może być skrót) z określeniem ewentualnych części zamówienia, jeżeli dotyczy. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu wniesienia wadium w formie elektronicznej (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć wraz z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ - nie określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. 2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stosuje procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. 3) Wykonawca, w terminie składania ofert zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP wraz z ofertą (zał. nr 1 do SIWZ) dołącza oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 3 i 4 do SIWZ) oraz składa pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca w ofercie jest zobowiązany również poinformować Zamawiającego o korzystaniu z potencjału podmiotu trzeciego oraz dołączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości - Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Wymienione wyżej dokumenty muszą być złożone pod rygorem nieważności w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach