Przetargi.pl
Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 1.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: „Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 1” w podziale na 5 części: Część 1: Utrzymanie cieków naturalnych - dz. nr 2477/11, 2477/12, 1773, 1860 w m. Brzozów (Fugas) w km 0+000-3+851, Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp; koszeniu trawy kosą na terenie płaskim - pólka wzdłuż skarp; ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia średniej gęstości; oczyszczeniu terenu z pozostałości po wycince z wywiezieniem. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: udrożnieniu koryta z zatorów darniowo-ziemnych - wykop ręczny, rozplantowaniu ręcznym ziemi wydobytej z wykopów; oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych; oczyszczeniu odprowadzalnika od rurociągu; rozbiórce zatorów utworzonych z gałęzi, pni, kamieni. Część 2: Utrzymanie potoku Golcówka w km 0+000-10+604, Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp; wywozie siana; ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia; oczyszczeniu terenu z pozostałości po wycince z wywiezieniem. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykonaniu wyściółek z faszyny wiklinowej; wykonaniu kiszki faszynowej; ręcznym formowaniu nasypów; zasypie wyściółki. Część 3: Utrzymanie potoku Dopływ z Orzechówki (Orzechowski) w km 0+000 - 7+031, Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp; wywozie siana; ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaków i podszycia; oczyszczeniu terenu z pozostałości po wycince z wywiezieniem. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: udrożnieniu koryta – wykopy na okład; robotach ziemnych z przewozem gruntu taczkami; wydobyciu z dna nieczystości – patyków, korzeni, plastików, pochodzenia gospodarczego, lokalne wyrównanie dna; rozbiórce zatorów i oczyszczeniu koryta z połamanych konarów i gałęzi z wywozem; oczyszczeniu z namułów wylotów drenarskich. Część 4: Usuwanie szkód powodziowych potok Rosielna - zabudowa wyrw, remont umocnień km 4+017-9+208, Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; naprawie budowli siatkowo-kamiennych; wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach; wykonaniu kiszki faszynowej; wykonaniu wyściółek z faszyny; zasypie wyrwy ziemią; wykopach spycharkami oraz koparkami; formowaniu i zagęszczaniu nasypów; transporcie materiałów; doprowadzeniu działek udostępnionych do wykonania robót do stanu pierwotnego. Część 5: Utrzymanie potoku (Pietrykówka) Sietnica w km 0+000-9+959. Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp; ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaków; wywozie dłużyc, karpiny i gałęzi. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: rozbiórce ubezpieczenia płytami ażurowymi typu YOMB; rozbiórce okładzin kamiennych; zasypie wyrwy ziemią; umocnieniu skarp włókniną pod płyty YOMB; wykonaniu ubezpieczenia płytami ażurowymi; wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach; wykonaniu kiszki faszynowej; wykonaniu opasek z faszyny; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wywozie gruzu; doprowadzeniu działek udostępnionych do wykonania robót do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.), Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy (wg podanego wzoru) Załącznik nr 4 *- Pełnomocnictwo Załącznik nr 5* - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innych podmiotów* jeżeli dotyczy Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach