Przetargi.pl
Dostawa żywności do stołówki SP nr 24 w Rzeszowie w 2020/2021 r.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do stołówki SP nr 24 w Rzeszowie w 2020/2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówki SP nr 24 w Rzeszowie w 2020 r – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Część 1: Nazwa zamówienia: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, wędliny Część 2: Nazwa zamówienia: Produkty mleczarskie Część 3: Nazwa zamówienia: Pieczywo Część 4: Nazwa zamówienia: Ryby i mrożonki Część 5: Nazwa zamówienia: Wyroby garmażeryjne Część 6: Nazwa zamówienia: Owoce i warzywa Część 7: Nazwa zamówienia: Pozostałe (różne) produkty ogólnospożywcze oraz jaja, miód i inne 1) Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie). Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia). 2) Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście podczas odbioru na podstawie sporządzonego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla poszczególnych części stanowiący Załączniki do SIWZ dostępne w oddzielnych plikach tj.: a) dla Części 1: OPZ dla cz. 1 – Załącznik do SIWZ; b) dla Części 2: OPZ dla cz. 2 – Załącznik do SIWZ; c) dla Części 3: OPZ dla cz. 3 – Załącznik do SIWZ; d) dla Części 4: OPZ dla cz. 4 – Załącznik do SIWZ; e) dla Części 5: OPZ dla cz. 5 – Załącznik do SIWZ; f) dla Części 6: OPZ dla cz. 6 – Załącznik do SIWZ; g) dla Części 7: OPZ dla cz. 7 – Załącznik do SIWZ; 2) wzór umowy – Załącznik do SIWZ (wspólny dla wszystkich części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA. 2. Pełnomocnictwa – jeśli jest wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza 3.Dokumenty, z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że Zamawiającym pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do oferty dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach