Przetargi.pl
Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Domaszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-146 Domaszowice, Główna
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 410 82 50, 77 410 82 85 , fax. 77 410 82 00 wew. 120
 • Data zamieszczenia: 2023-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Domaszowice
  Główna
  46-146 Domaszowice, woj. opolskie
  tel. 77 410 82 50, 77 410 82 85, fax. 77 410 82 00 wew. 120
  REGON: 531413136
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.domaszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Wielołęka oraz Włochy.Postępowanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ.2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlaneDodatkowe kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby45262210-6 Fundamentowanie45410000-4 Tynkowanie45262500-6 Roboty murarskie i murowe45262310-7 Zbrojenie45262520-2 Roboty murowe45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe45442100-8 Roboty malarskie45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261320-3 Kładzenie rynien45321000-3 Izolacja cieplna45320000-6 Roboty izolacyjne45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych45422000-1 Roboty ciesielskie45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie45443000-4 Roboty elewacyjne45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe45262300-4 Betonowanie45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego45331210-1 Instalowanie wentylacji45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych452332000-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami i ofercie.4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie, a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE). W związku z finansowaniem przedmiotowego zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający jest zobligowany do sfinalizowania wszystkich zadań objętych promesą dofinansowania w ciągu 9 miesięcy od dnia jej uzyskania. Podział zamówienia na części, przy założeniu unieważnienia choćby jednej z nich i konieczności wszczęcia na nią kolejnego postępowania, które z tych przyczyn, (np. zdarzenia losowe, odwołanie do KIO, itp.) uniemożliwiłoby zawarcie umowy z Wykonawcą przed upływem wymaganego okresu 9 miesięcy, oznaczałoby utratę dofinansowania dla całego projektu. Ponadto wystąpiłaby konieczność realizacji umów już zawartych w ramach wcześniejszych części pomimo braku środków oraz braku możliwości zrealizowania części, dla której nie udało się podpisać umowy w wyznaczonym terminie.Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo finansowe Gminy, aby zapobiec potencjalnym trudnościom, które mogą się pojawić w przypadku podziału zamówienia na części powodując ostatecznie brak możliwości skorzystania z dofinansowania promesy, postanowił nie dokonywać podziału zamówienia na części.Zamawiający wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom postawił minimalne warunki udziału w postępowaniu.Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej części postępowania zagroziłoby realizacji całego zamówienia, nawet w zakresie zawartych już umów, których źródłem finansowania jest promesa.Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki zagroziłby finansowaniu przedsięwzięcia, oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Zamawiający nie określił wygórowanych wymagań progowych dotyczących doświadczenia dla potencjalnych Wykonawców zainteresowanych zamówieniem. Warunki udziału w postępowaniu zostały dostosowane w taki sposób, aby nawet mali i średni Wykonawcy mogli złożyć oferty. Potencjalni zainteresowani Wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jeżeli nie są zainteresowani realizacją całości zamówienia mogą złożyć ofertę wspólną tworząc, np. konsorcja. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, określając w nim jaki zakres świadczenia objętego zamówieniem i wynikającego z umowy każdy z nich wykona.Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja Zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.5. Wykonawca realizując zamówienie zapewni zgodność z minimalnymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 20.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.),2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Nie dotyczy.d) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: że będzie dysponowała) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne),b) osobą posiadająca certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie pomp ciepła (lub równoważne),Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaże, że będzie dysponowała) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne),b) osobą posiadająca certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie pomp ciepła (lub równoważne),Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób zdolnych do wykonania zamówienia.w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).Osoby wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach