Przetargi.pl
Budowa drogi Zawady-Grodzisko

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Adres: 63300 Pleszew, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1
  63300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi Zawady-Grodzisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie pn. „Budowa drogi Zawady - Grodzisko” obejmuje roboty budowlane związane z rozbudową drogi gminnej Zawady – Grodzisko od końca istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Grodzisko do drogi powiatowej 4340P w miejscowości Zawady, tj. od km 0+000,00 do km 2+542,93 wraz z odwodnieniem drogi w postaci rowów przydrożnych obustronnych, w tym: a) wykonanie jezdni o szer. 5,5m z kruszywa , obsianie trawą poboczy o szer. 0,75 m, wykonanie zjazdów i zatok postojowych z kruszywa, b) usunięcie warstwy humusu, c) wykonanie wykopów i nasypów, d) wykonanie odwodnienia za pomocą rowów przydrożnych obustronnych , e) wykonanie przepustów-rowów krytych, f) karczowanie pni. Droga przecina kompleks leśny Nadleśnictwa Taczanów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); c) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”; d) formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym wydrukowanym w formie uproszczonej (załącznik nr 8 i 9 do SIWZ); e) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą); f) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach