Przetargi.pl
Czyszczenie i konserwację przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie i konserwację przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Czyszczenie i konserwację przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części. Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 1, Część II – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 2 Część III – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 3 Część IV – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 4 Część V – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 5 W zakres usługi wchodzi:  czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych;  utylizacja zanieczyszczeń z przewodów kominowych,  okresowe czyszczenie Wykonawca winien wykonać zgodnie z rozdziałem 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).  każdorazową czynność czyszczenia i konserwacji Wykonawca potwierdza wystawieniem Zaświadczenia. Każda z części podzielona została na zadania z uwagi na częstotliwość wykonywania usługi i jej zakres.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90915000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) w tym dla części: Część I - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część II - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część III - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część IV - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część V - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt.12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 7) dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę podmiotów. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 11.1 niniejszej Specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 12,6, 12.7, 12.8, 12.9 oraz dokumenty dotyczące przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej (zał. nr 7).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach