Przetargi.pl
Dostawa części i akcesoriów do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG-300, ciągnika TYM T954, Ciągnika Zetor 5211 oraz do sprzętu STIHL eksploatowanych w Rejonie Dróg Wojewódzkich Ostrowie Wlkp.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2258470 , fax. 627 357 822
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
  ul. Staroprzygodzka 25
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2258470, fax. 627 357 822
  REGON: 63128080900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części i akcesoriów do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG-300, ciągnika TYM T954, Ciągnika Zetor 5211 oraz do sprzętu STIHL eksploatowanych w Rejonie Dróg Wojewódzkich Ostrowie Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa części i akcesoriów do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG-300, ciągnika TYM T954, Ciągnika Zetor 5211 oraz do sprzętu STIHL eksploatowanych w Rejonie Dróg Wojewódzkich Ostrowie Wlkp. Część I – dostawa części i akcesoriów do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG-300, ciągnika TYM T954, Ciągnika Zetor 5211; Część II – dostawa części i akcesoriów do sprzętu STIHL; Wykaz zamawianego asortymentu znajduje się w „Formularzach cenowych” stanowiących załącznik nr 1 i 2 do oferty w rozdziale 2 SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16810000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach