Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie

Gmina Raszków ogłasza przetarg

 • Adres: 63440 Raszków, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 343 510 , fax. 627 350 665
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszków
  Rynek 32
  63440 Raszków, woj. wielkopolskie
  tel. 627 343 510, fax. 627 350 665
  REGON: 53043600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszkow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W pomieszczeniach 1,04; 1,05; 1,06 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozebranie posadzki, rozebranie ścian, filarów, usuniecie gruzu Elementy żelbetowe i murowane: wykonać ścianki działowe z pustaków ceramicznych, ułożenie nadproży, tynki wewnętrzne, ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych, Posadzka: izolacja przeciwilgoci i przeciwwodne z folii, izolacje cieplne, posadzki cementowe, posadzki z płytek kamionkowych Okładziny ścian, sufitów: gruntowanie podłoży, przygotowanie powierzchni pod malowanie, wew. gładzie gipsowe, gruntowanie , dwukrotne malowanie, Stolarka: montaż drzwi wewnętrznych Rozbiórka: pomieszczenia 1,12; 1,13; 1,14; 1,15; 1,16; 1,17; 1,18 demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, rozebranie posadzki z płytek, rozebranie ścian, usuniecie gruzu Roboty ziemne i fundamentowe: ławy fundamentowe, izolacja, fundamenty z bloczków, ocieplenie Ściany murowane: izolacje przeciwwilgociowe, ściany budynków, nadproża, Stropodach: stropy TERIWA II , belki podciągi, płyta stropowa, izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa, obróbki blacharskie, rynny dachowe, rury spustowe, izolacja cieplna, pokrycie dachów membraną dachową Stolarka: montaż okien i drzwi zewnętrznych Instalacja kanalizacyjna: rurociągi kanalizacyjne, montaż ustępów, umywalek, Instalacje wodociągowe: baterie umywalkowe, zawory, rurociągi z tworzyw sztucznych Instalacja C.O: rurociągi z tworzyw sztucznych, próba szczelności, grzejniki stalowe konwektorowe, Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła: przewody wentylacyjne, kratki wentylacyjne, centrala wentylacyjna,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysięce zł 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 5.4. SIWZ); b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. -O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej ? określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach