Przetargi.pl
„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo - Rozbiórka budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów samochodowych wraz z częścią hotelową znajdujący się na działce nr 576/8 obręb Przybiernów 2”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-340 Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71 , fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
  Al. Bohaterów Warszawy 33
  70-340 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 432 53 00, 91 432 53 71, fax. 91 484 39 97, 4843873,4325323
  REGON: 17511575001150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica - Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo - Rozbiórka budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów samochodowych wraz z częścią hotelową znajdujący się na działce nr 576/8 obręb Przybiernów 2”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polega na: rozbiórce budynku stacji diagnostycznej dla pojazdów samochodowych wraz z częścią hotelową znajdujący się na działce nr 576/8 obręb Przybiernów 2”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” 2. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli oferta jest składana w postaci elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) to zobowiązania, o którym mowa w pkt 10.2. IDW muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do działania w imieniu podmiotu udostępniającego swoje zasoby. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; Jeżeli oferta jest składana w postaci elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) to pełnomocnictwo również musi być sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę (osobę udzielającą pełnomocnictwa), a nie przez osobę otrzymującą pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, to dopuszczalne jest przedstawienie tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu lub kopii z okazanym pełnomocnictwem, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. Jeżeli oferta jest składana w postaci elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) to dokumenty, z których wynika prawo do jej podpisania lub umocowanie do wystawienia pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub w postaci elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach