Przetargi.pl
BUDOWA DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ DLA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH

Gmina Miejska Gorlice, Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Rynek 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3551252 , fax. 018 3551212
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Gorlice, Urząd Miejski
  ul. Rynek 2 2
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 018 3551252, fax. 018 3551212
  REGON: 00052281400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gorlice.pl/miasto
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ DLA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W GORLICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi przeciwpożarowej dla Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gorlicach. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: a) robót przygotowawczych b) robót ziemnych c) podbudowy d) elementów ulic e) robót w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. a) są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej określonej przedmiotem zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. a) dysponują osobą która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 1/ drogowej; 2/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej wymagane uprawnienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia, (art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego zał. Nr 5 do SIWZ, W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych należy do oferty dołączyć: 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W celu potwierdzenia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, należy do oferty dołączyć: 3. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić w oparciu o formularz stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ. 4. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności: a/ drogowej; b/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych; 5. Zaświadczenie o wpisie osób posiadających wymagane uprawnienia o których mowa w pkt 7 do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z wyszczególnieniem nazwy Izby i numeru członkowskiego, 6. Jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób, W celu potwierdzenia warunku, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy do oferty dołączyć: 7. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności.W przypadku gdy w/w dokument nie obejmuje całego okresu obowiązywania umowy - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przedstawi oświadczenie, że dokona ubezpieczenia na pozostały okres realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach