Przetargi.pl
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Gawłów, działka nr 553; Moszczenica, działka nr 90/2; Baczków, działka nr 127/4, 127/6, 127/7

Gmina Bochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6123361 w. 26 , fax. 14 6119922
 • Data zamieszczenia: 2016-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 26 26
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 6123361 w. 26, fax. 14 6119922
  REGON: 00053217400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Gawłów, działka nr 553; Moszczenica, działka nr 90/2; Baczków, działka nr 127/4, 127/6, 127/7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: 1)Remont drogi w miejscowości Gawłów, działka nr 553 w zakresie: korytowanie istniejącej nawierzchni gruntowej z odwozem materiału, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego; 2)Remont drogi w miejscowości Moszczenica, działka nr 90/2 w zakresie: korytowanie istniejącej nawierzchni gruntowej z odwozem materiału, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego; 3)Remont drogi w miejscowości Baczków, działka nr 127/4, 127/6, 127/7 w zakresie: profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach przyznanej dotacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.500,00 zł PLN, słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Numer 27 8589 0006 0260 0110 0001 0004 z adnotacją Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Gawłów, działka nr 553; Moszczenica, działka nr 90/2; Baczków, działka nr 127/4, 127/6, 127/7 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium wnoszone w formie poręczeń, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w oryginale. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium składa się w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sekretariacie, pok. nr 11 - nie należy spinać z resztą oferty. 4. Wadium wnosi się najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bochnia-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach