Przetargi.pl
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3861005, 3861555
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach
  ul. 3 Maja 72 72
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3861005, 3861555
  REGON: 00052398500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.proszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Łaganów-Więckowice (działka nr ewid. 408 w obrębie Więckowice, działka nr ewid. 270 w obrębie Łaganów); przewidywany zakres dł. 446m o szer. 3,5m, dł. 388,9m o szer. 3,0m, 2) Klimontów-Czuszów (działka drogowa nr ewid. 939 w obrębie Klimontów); przewidywany zakres dł. 299,5m p szer. 3,5m 3) Klimontów-Szczytniki (działka drogowa nr ewid. 325 w obrębie Szczytniki); przewidywany zakres dł. 430,0m o szer. 3,0m, 4) Ostrów-Kamieńczyce (działka drogowa nr ewid. 867 w obrębie Ostrów); przewidywany zakres dł. 243,5m szerokość 2,5m, Dokładne określenie przedmiotu prac włącznie ze zmianami zakresów (zmniejszenie przedmiotu zamówienia) będzie dostosowany przez Zamawiającego do posiadanych środków finansowych na podstawie cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych wybranej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.proszowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach