Przetargi.pl
Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 - 0+600 dz. nr ewid. 374

Urząd Gminy w Radziemicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-107 Radziemice, Radziemice 74
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3856244 , fax. 12 3856244
 • Data zamieszczenia: 2015-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Radziemicach
  Radziemice 74 74
  32-107 Radziemice, woj. małopolskie
  tel. 12 3856244, fax. 12 3856244
  REGON: 00054756600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: radziemice.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 - 0+600 dz. nr ewid. 374
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 - 0+600 dz. nr ewid. 374, na podstawie: przedmiaru robót. Zakres robót obejmuje: 1) roboty przygotowawcze i porządkowe, 2) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) wykonanie podbudowy z podbudowa, 5) wykonanie nawierzchni, 6) roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: radziemice.gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach