Przetargi.pl
BUDOWA DROGI OD MIEJSCOWOŚCI ŁUGI W KIERUNKU MICHAŁÓWKA

Gmina Stryków ogłasza przetarg

 • Adres: 95-010 Stryków, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 198 002 , fax. 427 198 193
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stryków
  ul. Kościuszki 27
  95-010 Stryków, woj. łódzkie
  tel. 427 198 002, fax. 427 198 193
  REGON: 47205783300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strykow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA DROGI OD MIEJSCOWOŚCI ŁUGI W KIERUNKU MICHAŁÓWKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka na terenie Gminy Stryków. Inwestycja będzie realizowana na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Roboty prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym. Inwestycja będzie realizowana w obszarze stanowisk archeologicznych. Przed realizacją inwestycji zostaną przeprowadzone badania archeologiczne polegające na wykonaniu ratowniczych badań wykopaliskowych i badań sondażowych zgodnie z pismem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ-A.5152.93.2016.KP z dnia 13.09.2016r. W przypadku odkrycia zabytków archeologicznych w wykopach sondażowych konieczne będzie wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych. Nadzór archeologiczny będzie sprawowany na zlecenie Inwestora. Prowadzone badania muszą zostać wykonane przed usuwaniem drzew lub ich karpin. Przewidziana w projekcie budowlanym wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia włącznie. Doły po karczowaniu pni należy niezwłocznie zasypywać tak, by nie stawały się pułapką dla drobnych zwierząt. W związku z tym, iż planowane zadanie związane jest z poszerzeniem istniejącego pasa drogowego drogi gminnej Nr 120325 E, będzie realizowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID Starosty Zgierskiego. W związku z tym ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia właściwemu rzeczowo organowi nadzoru budowlanego tj. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zgierzu wraz z wszelkimi konsekwencjami. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca. Zakres robót objętych zamówieniem ujęty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. Roboty należy prowadzić na warunkach podanych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RŚG.6220.20.2016.AR z dnia 14.06.2017r.), decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego (znak: OS.6220.33.2017.ES/8 z dnia 03.11.2017r. oraz warunkami technicznymi Orange Polska (znak: TODDKLU/MW.215-36201/16 z dnia 10.06.2016r. i PGE Dystrybucja S.A. (znak: RZ/ZU/PD/p.12109/w21147/2016 z dnia 16.08.2016r.). Zakres zadania obejmuje:  budowę drogi gminnej Nr 120325 E od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka o szerokości 5,00 m (na łukach poszerzenia do 5,80 m, 6,00 m oraz 6,20 m) na długościach: odcinek A-B-C: 1 100,59 mb oraz odcinek B-D-E: 449,52 mb, o nawierzchni bitumicznej,  budowę zjazdów indywidualnych szerokości 5,0 m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej oraz kruszywa łamanego,  budowę poboczy o szerokościach 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego,  budowę 7 wpustów deszczowych wraz z przykanalikami średnicy DN 200 mm,  budowę wylotów W1, W2, W3, W4, W5 średnicy DN 200 mm do rowu przydrożnego infiltracyjnego,  budowę wylotu W6 średnicy DN 200 mm do przepustu w ciągu rowu melioracyjnego R-A,  budowę wylotu W7 średnicy DN 200 mm do rowu przydrożnego odpływowego,  budowę rowu przydrożnego odpływowego wraz z przepustami pod zjazdami i jezdnią DN 500 mm ze ściankami czołowymi,  budowę rowu przydrożnego bezodpływowego infiltracyjnego,  budowę nowego przepustu drogowego ramowego 100x150 cm w ciągu rowu melioracyjnego R-A wraz z umocnieniem dna i skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu,  rozbiórkę istniejących ogrodzeń,  montaż tymczasowych ogrodzeń,  montaż bariery ochronnej U-11a z pionowymi szczeblinkami,  montaż bariery energochłonnej SP-04,  wycinkę kolidujących drzew,  wykonanie nasadzeń zastępczych w docelowym pasie drogowym,  przebudowę infrastruktury teletechnicznej będącej w kolizji z planowaną inwestycją wraz z zabezpieczeniem rurami osłonowymi,  zabezpieczenie istniejącej sieci kablowej elektroenergetycznej rurami dwudzielnymi osłonowymi. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę drogi gminnej Nr 120325 E poszerzając granice istniejącego pasa drogowego do szerokości min. 15,00 m oraz skosy na skrzyżowaniu – 5,0 m x 5,0 m. Drogę podzielono na dwa odcinki tj. A-B-C i B-D-E. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m (na łukach poszerzenia do 5,80 m, 6,00 m oraz 6,20 m) o długościach odcinek A-B-C: 1 100,59 mb oraz odcinek B-D-E: 449,52 mb, o nawierzchni bitumicznej. Łączna długość budowanej drogi wynosi 1 550,11 mb. Ponadto zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m. Na skrzyżowaniach zaprojektowano wyłukowania promieniami R = 8,0 m. W miejscu chodnika jezdnię ograniczono krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 10,00 cm w stosunku do nawierzchni. Ponadto w miejscu przejścia dla pieszych należy wykonać krawężniki o wyniesieniu 2,00 cm w stosunku do nawierzchni. Chodnik oraz zjazdy po zewnętrznej stronie zostaną ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionymi o 0,00 cm w stosunku do ich nawierzchni. Na włączeniu zjazdów do jezdni w miejscu występowania chodnika zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 (w formie zmiany koloru kostki). Na połączeniu krawędzi zjazdu z nawierzchnią jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesione o 4,00 cm w stosunku do jezdni. Ponadto w miejscach gdzie nie występuje chodnik zaprojektowano pobocze o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego. Prace należy prowadzić w godzinach 6:00 – 22:00, natomiast roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem prowadzić w porze dziennej w godzinach 8:00 – 18:00. Wszystkie etapy przedmiotu zamówienia winny być realizowane zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w dokumentacjach projektowych, będących w posiadaniu Zamawiającego, w tym: projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z ww. dokumentami. Oferta musi uwzględniać koszty związane z: organizacją placu budowy, z obsługą geodezyjną budowy, zapewnieniem zgodnego z obowiązującymi przepisami kierownictwa budowy we wszystkich branżach, zakupem, dostawą i zabudową wszystkich niezbędnych materiałów (nowych), wykonanie, wszystkich sprawdzeń i prób oraz zgromadzeniem wymaganych przepisami prawa dokumentów. Oferta powinna być konstruowana w oparciu o materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nakłady w nim podane należy zweryfikować z dokumentacją projektową. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. Zakres prac zadania ujęty jest w: dokumentacji projektowej, w tym projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ (pomocniczo w przedmiarach robót). Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca. Roboty budowlane są realizowane na podstawie decyzji ZRID Starosty Zgierskiego, więc ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia właściwemu rzeczowo organowi nadzoru budowlanego tj. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Zgierzu wraz z wszelkimi konsekwencjami. Oznaczenie zakresu robót wg CPV: 45.23.30.00 – 9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania i wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 45.10.00.00 – 8 przygotowanie terenu pod budowę 45.23.32.20 – 7 roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.32.00 – 1 roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.23.32.90 – 8 instalowanie znaków drogowych 77.21.14.00 – 6 usługi wycinania drzew Ogólne wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Roboty muszą zostać wykonane z zachowaniem wymagań i zgodnie z obowiązującymi prawem, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, przy dołożeniu należytej staranności w ich wykonaniu, dobrą jakością i zachowaniem właściwej organizacji pracy. 2) Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dokumenty te Wykonawca przedstawia niezwłocznie Zamawiającemu, na jego żądanie. Dokumentacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej z dniem zgłoszenia ostatecznego odbioru robót. 3) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonywane roboty przed normalnymi skutkami warunków atmosferycznych. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, nowych i wolnych od wad. 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Wykonawca winien zorganizować sobie zaplecze robót w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 6) Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia wykonawcy robót i terenu budowy/robót. 7) Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu robót. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać teren robót w należytym porządku i czystości. Odpady Wykonawca będzie gromadził w jednym miejscu i wywoził na bieżąco, a po zakończeniu robót jest zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 701 ze zm.). 8) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. 9) Zamówienie należy wykonać z materiałów własnych, nowych i wolnych od wad. 10) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić oraz zabezpieczyć korzystanie z pasa drogi na którym będą prowadzone prace.; 11) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników pasa drogi na którym będą prowadzone roboty; 12) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z prowadzonymi robotami oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków osób przebywających na terenie budowy, w tym osób trzecich; 13) W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób przebywających na terenie budowy, powstałe w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie na żądanie Zamawiającego przejmie odpowiedzialność i prowadzenie sprawy. O przejęciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwłocznie powiadomi osobę trzecią. Równoważność: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę . 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach opisu przedmiotu zamówienia (lub jego części) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Za równoważne Zamawiający uzna oferty lub rozwiązania umożliwiające uzyskanie rezultatu założonego przez Zamawiającego; spełniające wymagania w stopniu nie gorszym, niż wynikający z opisu przedmiotu zamówienia, jak w pkt. 1 lub 2, w zakresie cech, parametrów i właściwości odnoszących się bezpośrednio do funkcji (mające na nie wpływ) jakie to zamówienie, po zrealizowaniu – winno pełnić. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Tym samym, jeżeli czynności potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia mają cechy wynikające z kodeksowej definicji umowy o pracę - mamy do czynienia z aktywizacją obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp. W czasie i w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących roboty budowlane, w szczególności: obsługę mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie, roboty drogowe, brukarskie, ziemne, roboty ogólnobudowlane, wycinkę drzew i wykonywanie nasadzeń. Zamawiający wymaga (w zależności od potrzeb) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: robotnika budowlanego (roboty ogólnobudowlane), robotnika drogowego, brukarza, operatora maszyn, urządzeń i innego sprzętu, drwala, arborysty/dendrologa. Powyższe wymogi nie dotyczą osób kierujących i nadzorujących budową oraz dostawców materiałów budowlanych i sprzętu. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om wraz ze wskazaniem przez wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych podwykonawcy (o ile są już znane).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 70.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Strykowie 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Treść dokumentu gwarancyjnego powinna jednoznacznie wskazywać, że ma on charakter bezwarunkowy oraz nieodwołalny. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3, lub nieprawidłowo zabezpieczonej, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 9. W przypadku gwarancji wadialnych składanych przez wykonawców składających ofertę wspólną (tzw. konsorcjum), Zamawiający wymaga, aby w treści gwarancji znalazły się zapisy świadczące o tym, że Gwarant (bank, ubezpieczyciel) ma wiedzę, że zabezpiecza ofertę wspólną składaną przez tzw. konsorcjum. Zamawiający nie określa konkretnych zapisów Gwarancji w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wskazuje jedynie, że z treści gwarancji ma wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, iż Gwarant zabezpiecza ofertę wspólną składaną w konkretnym postępowaniu. Dopuszczalne jest również określenie w treści gwarancji wadialnej liczby i/lub firm wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wskazanie lidera tzw. konsorcjum itp. Brak tego typu zapisów w gwarancji złożonej przez konsorcjum, będzie skutkował odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta podpisana i zgodna z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do siwz (m.in. Zamawiający oczekuje wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm tych Podwykonawców zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp); 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę - złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pisemne zobowiązanie tzw. innych podmiotów/podmiotów trzecich - jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ . W sytuacji, o której mowa w art. 22a ust.2 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada w szczególności zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu, musi określać zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4. Dowód wniesienia wadium (postanowienia dotyczące składania wadium opisano w §17 SIWZ), 5. W terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie później niż przed podpisaniem umowy, Wykonawca, którego ofertę uznano jako najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które nie zostały wymienione w ramach ETAPÓW I, II, III: 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w przypadku złożenia zabezpieczenia w formie niepieniężnej dopuszcza się jego wniesienie w oryginale w postaci papierowej lub elektronicznej – na zasadach wadium); 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać notarialnie potwierdzonej kopii; 3) Podwykonawcy (jeżeli występują) przed zawarciem umowy z Wykonawcą zobowiązani są złożyć Zamawiającemu oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, co jest warunkiem wyrażania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winny być zawierane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Pzp, w szczególności –zgodnie z przepisami art.: 36a -36b i 143a –143d tej ustawy Pzp oraz zapisami SIWZ; 4) Uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem jej opłacenia, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN. W przypadku, gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przedłożonej polisy miała wygasnąć przed zakończeniem realizacji umowy o zamówienie publiczne, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownej polisy na dalszy okres, wraz z dowodem opłacenia składek najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ochrony ubezpieczeniowej z dotychczasowej polisy. 5) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną. Koszt robót należy wyliczyć poprzez wyszczególnienie cen jednostkowych pozycji kosztorysowych. Należy wycenić wszystkie jednostki przedmiarowe w każdej pozycji, uwzględniając wszystkie koszty wynikające z technologii wykonania robót i załączonej dokumentacji. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie przedmiaru robót. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Kosztorys ofertowy winien zawierać wykaz zastosowanych materiałów i urządzeń z podaniem nazw handlowych lub katalogowych i/lub nazwy producentów ww. materiałów i urządzeń. Kosztorys ofertowy stanowi dokument pomocniczy i nie będzie weryfikowany przez zamawiającego (może służyć pomocniczo w szczególności podczas badania przez Zamawiającego poziomu ceny oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub/i wynikającymi z odrębnych przepisów). Wykonawca przedstawi w załączniku do kosztorysu ofertowego czynniki cenotwórcze przyjęte w kalkulacji ofertowej (stawkę roboczogodziny kosztorysowej wraz z narzutami):  wysokość stawki roboczogodziny kosztorysowej – netto,  wysokość wskaźnika kosztów ogólnych robót i podstawę jego naliczania. W kosztach ogólnych robót Wykonawca uwzględni usługi obce, koszty jednorazowe, dodatki za utrudnienie i pracę wielozmianową, opracowanie dokumentacji powykonawczej, obsługę geodezyjną, koszty związane z organizacją i utrzymaniem terenu budowy na czas realizacji robót, koszty zarządu, ryzyk i podatki itp.;  wysokość stawki zysku i podstawę jego naliczenia. Przyjmuje się, że cena jednostkowa każdej pozycji w kosztorysie ofertowym, obejmuje wszystkie koszty uwzględniające czynniki cenotwórcze oraz koszty usług zewnętrznych; 6) Oświadczenie, że Kierownik Budowy wyznaczony przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia posiada wymagane prawem uprawnienia oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach