Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz obróbkami ościeży

SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ogłasza przetarg

 • Adres: 90-549 Łódź, ul. Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6393452, 6393458 , fax. 426 393 452
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
  ul. Żeromskiego 113
  90-549 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6393452, 6393458, fax. 426 393 452
  REGON: 47120816400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uskwam.umed.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz obróbkami ościeży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz obróbkami ościeży na III piętrze budynku nr 3 przy ul. Żeromskiego 113 w Łodzi, zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie nie jest podzielone na pakiety. 2. Przy wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest użyć materiałów odpowiadających obowiązującym normom, posiadających aprobaty techniczne oraz niezbędne certyfikaty. 3. Minimalny Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie całego przedmiotu umowy - 60 miesięcy licząc od dnia odbioru robót w całości bez zastrzeżeń. 4. Minimalny Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi na wykonanie całego przedmiotu umowy - 60 miesięcy licząc od dnia odbioru robót w całości bez zastrzeżeń. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawcę okres rękojmi był nie krótszy od oferowanego okresu gwarancji. 5. Numer CPV dotyczący przedmiotu zamówienia: 44.22.11.00-6 Okna 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe 45.42.11.32-8 Instalowanie okien 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45.21.23.50-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45.41.00.00-4 Tynkowanie 45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 5.1 „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 (zawierający m.in. oświadczenie o zaakceptowaniu dodatkowych zobowiązań określonych w pkt. VIII) . 5.2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do SIWZ . 5.5 Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). 5.6 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty . 5.7 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach