Przetargi.pl
„Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlnie Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze)”

Wójt Gminy Ładzice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6821525, 6840820, 6840895 , fax. 446 840 822
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ładzice
  ul. Wyzwolenia 36
  97-561 Ładzice, woj. łódzkie
  tel. 044 6821525, 6840820, 6840895, fax. 446 840 822
  REGON: 55105900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ladzice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlnie Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlnie Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze)”. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie nakładka mineralno-bitumiczna o grubości 4 cm na istniejącej drodze gminnej na odcinku długości 552,21 mb i szerokości ok. 5,30 m (szerokość pasa ok. 2,65 m) wraz z pracami przygotowawczymi, w tym: • mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej o powierzchni, • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, • Przygotowanie terenu pod budowę (oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbędnego oznakowania dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zabezpieczenie terenu prac), • Doprowadzenie terenu przyległego do porządku. Przy wykonaniu remontu należy zachować chodnik oraz istniejące zjazdy. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z przedmiarem robót i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi dodatki do SIWZ oraz z zasadami wiedzy technicznej. Szczegółowy opis zakresu robót, o których mowa powyżejj określają: - Szkic sytuacyjny określający usytuowanie remontowanego odcinka - dodatek nr 11 do SIWZ - przedmiar robót – dodatek nr 12 do SIWZ (ze względu na charakter wynagrodzenia – ryczałt – przedmiar robót ma wyłącznie znaczenie poglądowe) - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - dodatek nr 13 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanego w pkt 16.1 SIWZ. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ESBANKU Banku Spółdzielczym, Filia w Ładzicach, Nr 89 8980 0009 2005 0008 2006 0002 z dopiskiem: „WADIUM: Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlnie Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze)” Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (przed upływem terminu określonego w pkt 16.1 niniejszej SIWZ) w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą i umożliwiać jednocześnie Zamawiającemu zrealizowanie swojego uprawnienia, nawet jeżeli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu terminu związania ofertą. W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres terminu wiązania ofertą w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu – przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:„WADIUM: Remont drogi wewnętrznej o długości 552,21 mb w Jedlnie Pierwszym zlokalizowanej na działkach 474/3 i 544 (obręb Jedlno Pierwsze)” 12.6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z zasadami określonym w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert w formie pisemnej oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że : a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. b) Wykonawca/Podmiot(y) na którego(ych) zasoby powołuje się Wykonawca/ Podwykonawca(cy) nie podlega(ją) wykluczeniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: a) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) dokument lub dokumenty, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje określone w ppkt b mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu. 3) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy, czy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 SIWZ; 5) kopię potwierdzenia wniesienia wadium; 6) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, zgodnie z pkt 14.3 lit. c SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy -z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach