Przetargi.pl
„Budowa Drogi Leśnej w Leśnictwie Tuczapy”

Nadleśnictwo Mircze ogłasza przetarg

 • Adres: 22-530 Mircze, ul. Hrubieszowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6519002, 6519074 , fax. 846 519 002
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Mircze
  ul. Hrubieszowska 55
  22-530 Mircze, woj. lubelskie
  tel. 084 6519002, 6519074, fax. 846 519 002
  REGON: 95001500300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mircze.lublin.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe / państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Drogi Leśnej w Leśnictwie Tuczapy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy na działkach leśnych nr. ew. 278, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 311 gmina Tyszowce powiat Tomaszów Lubelski o długości 2200 m . Zakres robót obejmuje: Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się w km +000,00 na krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3421L relacji Tyszowce – Marysin a kończy się nawrotką Szerokość istniejącego pasa drogowego (duktu leśnego ) jest zmienna i wynosi od 3,00 do 3,50 m. Zakres robót obejmuje: - wykonanie robót przygotowawczych - wykonanie robót ziemnych - wykonanie przepustów na zjazdach - wykonanie zjazdów i skrzyżowań - wykonanie nawierzchni - oznakowanie, W ramach budowy drogi zaprojektowano wykonanie wymiany konstrukcji istniejącej drogi gruntowej na nawierzchnię ulepszoną z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz lokalnie nawierzchnię z płyt betonowych typu MONO (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową i nawrotką na końcu odcinka), na podbudowie z mieszanki związanej stabilizowanej cementem. Podstawowa szerokość jezdni wynosi 3 m .Co maksymalnie 300 m w ciągu drogi zlokalizowano mijanki w celu umożliwienia wyminięcia się pojazdów jadących w przeciwnym kierunku. Na wyłączeniu do drogi powiatowej (nadrzędnej) szerokość nawierzchni będzie wynosi 6,00 m, również na mijankach zaplanowano poszerzenie nawierzchni do 6,00 m. Na projektowanym odcinku zaprojektowano również składnice drewna częściowo utwardzone. Połączenie przedmiotowej drogi z innymi drogami wewnętrznymi i zjazdami na oddziały leśne zaprojektowano przez zastosowanie zjazdów o szerokości 5 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót budowlanych będących załącznikami do SIWZ. Teren przyległy inwestycji stanowią tereny leśne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), 2.Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj: do 25.10.2019 r. do godz. 9:00. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310 ). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta BNP PARIBAS 48 2030 0045 1110 0000 0281 7770 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowę drogi leśnej w leśnictwie Tuczapy”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w formie dokumentów, o których mowa w ust.3 pkt 2-5, należy złożyć w oryginale w sekretariacie Zamawiającego - w terminie przewidzianym na składanie ofert, lub dołączyć do oferty, w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu Wykonawcy. 5.Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji musi w swej treści gwarantować bezwarunkową wypłatę pieniędzy na rzecz Zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki, polegającej na niezgodności treści oferty ze SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Zamawiający również zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.W zakresie wadium obowiązują uregulowania określone w art. 45 i 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje do tego warunku żadnego opisu wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca polegający na zdolnościach zawodowych innych podmiotów winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego , -czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi których wskazane zdolności dotyczą. Pisemne zobowiązanie może przybrać formę jednej z umów nazwanych, o których mowa w kodeksie cywilnym, umowy nienazwanej jak również oświadczenia woli podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach