Przetargi.pl
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY KONOPNICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Gmina Konopnica ogłasza przetarg

 • Adres: 21-030 Motycz, Kozubszczyzna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 031 081 , fax. 815 031 082
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konopnica
  Kozubszczyzna -
  21-030 Motycz, woj. lubelskie
  tel. 815 031 081, fax. 815 031 082
  REGON: 43101967800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopnica.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY KONOPNICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla Gminy Konopnica i jej jednostek organizacyjnych. Zamawiający, działa w imieniu własnym i w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1) Szkoła Podstawowa w Stasinie 2) Szkoła Podstawowa im Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym 3) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu 4) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy 5) Szkoła Podstawowa im. Ks.Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich 6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy 7) Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Tereszynie 9) Ochotnicza Straż Pożarna w Radawcu Dużym 10) Ochotnicza Straż Pożarna w Motyczu Leśnym 11) Ochotnicza Straż Pożarna w Pawlinie 12) Ochotnicza Straż Pożarna w Motyczu 13) Ochotnicza Straż Pożarna w Uniszowicach 3. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na: 1) Część 1 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ – oświetlenie uliczne: Szacunkowe roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej 1 451 184 kWh w tym energia rozliczana w grupie taryfowej C12w - . - strefa dzienna 362 015 kWh - strefa nocna 1 087 543 kWh 2) Część 2 zamówienia – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ – pozostałe obiekty: Szacunkowe roczna zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi 636 876 kWh w tym energia rozliczana w grupie taryfowej a) C11 – 30 724 kWh b) C21 – 168 079 kWh c) G11 – 3 966 kWh d) C12a  strefa szczytowa – 73 512 kWh  strefa pozaszczytowa – 167 077 kWh. e) C12w - strefa dzienna – 88 269 kWh - strefa nocna – 105 249 kWh 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ. 5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 6. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz Załącznikach 1 i 2 do SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. 7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. 8. Obecnym sprzedawcą energii jest dla CZĘŚCI I OŚWIETLENIE ULICZNE - NOVUM Spółka Akcyjne; ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, dla CZĘŚCI II POZOSTAŁE OBIEKTY UNIMOT ENERGIA I GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, 9. W trakcie trwania zamówienia na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie ilości obiektów wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ. Przewiduje się, że liczba nowych obiektów nie może przekroczyć 20% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 1 i 2. 10. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 10% zamówienia podstawowego określonej w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 11. Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy nie więcej niż 20 % ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 12. Informacje dodatkowe: 1) usługi dystrybucyjne są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ 2) obecnie obowiązująca umowa na dostawę energii zawarta jest na czas określony tj. do dnia 31.12.2019 r. 3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy. 4) Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą podpisane odrębnie przez każdego Odbiorcę Końcowego (jednostkę). Rozliczenia muszą być prowadzone odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach