Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej gruntowej obręb Salino na długości 1300m – Etap I Wycinka drzew

Gmina Gniewino ogłasza przetarg

 • Adres: 84-250 Gniewino, ul. Pomorska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 706 617 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gniewino
  ul. Pomorska 8
  84-250 Gniewino, woj. pomorskie
  tel. 586 706 617, fax. -
  REGON: 19167528000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej gruntowej obręb Salino na długości 1300m – Etap I Wycinka drzew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wytyczenie pasa drogowego. 2. Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (średnica 26-35cm) 3. Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych z wyrównaniem terenu po karczowaniu. 4. Wywóz karpiny na składowisko Wykonawcy. 5. Wywóz dłużyc na składowisko Wykonawcy. 6. Wywóz gałęzi na składowisko Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach