Przetargi.pl
Usunięcie drzew oraz nalotów, podszytów i podrostów gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-861 Gdańsk, Rybaki Górne
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 743 18 00 , fax. 58 301-91-92, 305-56-31
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Rybaki Górne 8
  80-861 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 743 18 00, fax. 58 301-91-92, 305-56-31
  REGON: 22093419800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wfos.gdansk.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usunięcie drzew oraz nalotów, podszytów i podrostów gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usunięcie drzew oraz nalotów, podszytów i podrostów gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą”. W ramach zamówienia Wykonawca: usunie 50% nalotów, podszytów i podrostów (również odrośli) wszystkich gatunków drzew (oprócz cisa) i krzewów do 1,5 metra wysokości z powierzchni 2 ha, usunie 20% podrostów wszystkich gatunków od 1,5 do 5 metrów wysokości z powierzchni 2 ha, usunie wszystkie naloty i podszyty drzew (poza cisem) na przebiegu wyznaczonego szlaku pieszego, wytnie 20 drzew średnio- i wielkowymiarowych z I i II piętra w południowej (ogrodzonej) części rezerwatu, selektywnie usunie gatunki drzew i krzewów z warstwy podszytu z dwóch powierzchni z nasadzonym, kilkuletnim cisem, ogrodzonych i zlokalizowanych w północnej części rezerwatu (łącznie ok. 0,64 ha) oraz wytnie 10 nasienników czeremchy amerykańskiej w północnej części rezerwatu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach